Kto może skierować do domu pomocy społecznej?

skierowanie do domu pomocy społecznej

Dom pomocy społecznej (DPS) to instytucja przeznaczona dla osób potrzebujących stałej, specjalistycznej opieki. To co do zasady ludzie przewlekle chorzy, z niepełnosprawnościami i borykający się z chorobami typowymi dla starszego wieku, np. demencją. W Polsce DPS może być zarządzany przez różne podmioty – samorządy, organizacje wyznaniowe, fundacje albo osoby prywatne.

Kto kwalifikuje się do DPS-u?

Osoby zainteresowane miejscem w DPS-ie muszą spełnić określone kryteria. Do najważniejszych z nich zaliczają się:

  • Potrzeba całodobowej opieki związana z wiekiem, chorobami przewlekłymi, niepełnosprawnością lub uzależnieniem.
  • Brak możliwości zapewnienia bliskiemu odpowiedniej opieki w domu.

Kto może złożyć wniosek o umieszczenie w DPS-ie?

Osoba może zostać umieszczona w domu pomocy społecznej na dwa sposoby: dobrowolnie lub przymusowo. Niezależnie od wariantu kandydatem do pobytu w DPS-ie jest osoba cierpiąca na chorobę psychiczną lub upośledzenie umysłowe, która nie jest w stanie samodzielnie zadbać o podstawowe potrzeby życiowe, nie ma wsparcia zewnętrznego, potrzebuje ciągłej opieki, ale nie wymaga hospitalizacji.

kto kieruje do DPS-u?

Z wnioskiem o umieszczenie w DPS-ie mogą wystąpić zarówno osoba zainteresowana, jak również członek rodziny, przedstawiciel ustawowy oraz powiatowe centrum pomocy rodzinie.

Procedura przyjęcia do domu pomocy społecznej krok po kroku

Skierowanie do DPS-u

Nie ma znaczenia, kto wniesie o umieszczenie danej osoby w DPS-ie. Tak czy inaczej to wniosek jest dokumentem, który uruchamia procedurę. Dokument należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania kandydata na pensjonariusza.

Analiza sytuacji przez ośrodek pomocy społecznej

Ośrodek bada prawidłowość wypełnienia dokumentów, przeprowadza wywiad środowiskowy i ocenia sytuację życiową, zdrowotną i materialną kandydata.

Zaświadczenia

Ważna jest zgoda zainteresowanego, a jeśli jej nie ma wyrok sądu nakazujący umieszczenie osoby kogoś w domu pomocy społecznej, oraz szereg innych dokumentów, w tym zaświadczenie lekarskie, decyzje emerytalno-rentowe oraz informacje o dochodach.

Decyzja

Bazując na zgromadzonych dokumentach i przeprowadzonych badaniach, organ wydaje decyzję o przyjęciu osoby do DPS-u.

Jeśli dana osoba nie kwalifikuje się do DPS-u, ale potrzebuje opieki, istnieją alternatywne formy wsparcia, takie jak zakłady opiekuńczo-lecznicze czy pielęgnacyjno-opiekuńcze.

kto może skierować do DPS-u?

Płatności za pobyt w DPS

Pobyt w DPS-ie jest odpłatny, ale opłata pobierana od pensjonariusza nie może przekroczyć 70 proc. jego dochodów. Jeśli koszty przewyższają możliwości finansowe mieszkańca, odpowiedzialność za sfinansowanie pozostałej części spoczywa w pierwszej kolejności na bliskich pensjonariusza.

Decyzja o umieszczeniu kogoś w domu pomocy społecznej to poważna sprawa, dlatego wymaga ona całościowego rozpatrzenia sytuacji. Bardzo ważne jest, by każda osoba w DPS-ie miała zapewnione wsparcie, opiekę i komfort na poziomie pozwalającym na swobodną egzystencję.

Zachęcamy też do przeczytania artykułu pt. Kiedy skierowanie do domu pomocy społecznej może zostać uchylone?

Z ofertą domów opieki z różnych części Polski możecie zapoznać się tutaj.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *