Jak dostać się do domu opieki?

jak dostać się do domu opieki?

Domy pomocy społecznej dzielą się na placówki oferujące opiekę całodobową. Te instytucje mają za zadanie zapewnić mieszkańcom odpowiednie warunków życia, wyżywienie oraz pomoc w codziennych czynnościach. Oferują udział w terapii zajęciowej, zajęciach edukacyjnych oraz rehabilitacyjnych. Jak dostać się do DPS-u?

Typy domów pomocy społecznej

Domy pomocy społecznej kierowane są do różnych grup społecznych. Mogą być przeznaczone dla osób starszych, przewlekle chorych somatycznie lub psychicznie chorych, dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, osób niepełnosprawnych fizycznie oraz osób uzależnionych od alkoholu.

Jak się dostać do DPS?

Aby zostać przyjętym do DPS-u, trzeba spełnić określone kryteria. Prawo do mieszkania w domu pomocy przysługuje osobom, które wymagają nieprzerwanej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Ważnym kryterium jest brak możliwości samodzielnego funkcjonowania oraz brak wsparcia ze strony rodziny.

Kompletacja dokumentów

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lekarskie, informacje o dochodach, oświadczenie osoby ubiegającej się o miejsce oraz wyjaśnienie rodziny o niemożności opieki nad daną osobą.

jak ubiegać się o pobyt w DPS?

Złożenie wniosku

Do wniosku o miejsce w domu pomocy społecznej konieczne jest dołączenie: 

  • zaświadczenia od lekarza rodzinnego dotyczącego stanu zdrowia oraz potrzeby zapewnienia całodobowej opieki pacjentowi,
  • w przypadku osób chorych psychicznie – opinii psychiatry,
  • w przypadku osób upośledzonych umysłowo – opinii psychologicznej,
  • zaświadczenia o dochodach lub decyzji ZUS-u o przyznaniu emerytury lub renty,
  • deklaracji chęci pobytu w domu pomocy, podpisanej przez kandydata na pensjonariusza, oraz oświadczenia rodziny tłumaczącego niemożliwość zapewnienia wystarczającej opieki nad daną osobą.

Dokumenty należy przekazać do odpowiednich jednostek, takich jak miejski ośrodek pomocy społecznej czy powiatowe centrum pomocy rodzinie. One podejmują decyzję o przydzieleniu miejsca w konkretnym domu opieki, zwykle w pobliżu miejsca zamieszkania. Jeżeli zaistnieje potrzeba zamieszkania w placówce położonej poza lokalnym obszarem, należy to uzasadnić. Jeżeli w okolicy miejsca zamieszkania kandydata na pensjonariusza działa DPS, w momencie przygotowywania wniosku można poprosić o skierowanie osoby potrzebującej pomocy właśnie do tej placówki. Oczywiście nie oznacza to, że nasza prośba zostanie spełniona. 

Wywiad środowiskowy

Pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy, m.in. z rodziną i sąsiadami, w celu oceny sytuacji osoby ubiegającej się o miejsce w DPS-ie.

Oczekiwanie na decyzję

Ośrodek pomocy społecznej ma od 30 dni do dwóch miesięcy na rozpatrzenie wniosku. W przypadku pozytywnej decyzji osoba ubiegająca się o miejsce w ośrodku zostanie umieszczona na liście oczekujących.

pobyt w DPS

Od negatywnej decyzji można się odwołać w ciągu 14 dni.

Kto płaci za pobyt w domu pomocy społecznej?

Koszty związane z pobytem w DPS-ie pokrywa mieszkaniec, do wysokości 70 proc. swojego dochodu. Jeśli osoba nie ma własnych środków, koszty pokrywa gmina. Różnice w opłatach są zależne od standardu placówki oraz lokalizacji i wahają się od 2,5 tys. zł do blisko 4 tys. zł miesięcznie.

Z ofertą domów opieki z różnych części Polski możecie zapoznać się tutaj.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *