Kto może prowadzić dom pomocy społecznej?

kto może prowadzić dom opieki?

Domy pomocy społecznej są instytucjami zapewniającymi wsparcie bytowe, edukacyjne i opiekuńcze osobom, które z powodu wieku, choroby czy niepełnosprawności potrzebują całodobowej opieki. Ze względu na ich istotność w kontekście społecznym, wiele aspektów związanych z ich działalnością zostało uregulowanych przez specjalną ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 64 poz. 593).

Kto może prowadzić domy pomocy społecznej?

Niezwykle ważnym elementem tej ustawy jest regulacja dotycząca podmiotów uprawnionych do prowadzenia takich domów. Nie tylko jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość ich prowadzenia. Po spełnieniu określonych wymagań i uzyskaniu stosownego zezwolenia, takie uprawnienie przysługuje również:

 • Kościołowi katolickiemu oraz innym związkom wyznaniowym,
 • fundacjom i stowarzyszeniom,
 • innych podmiotom prawnym,
 • indywidualnym osobom fizycznym.

Proces uzyskania zezwolenia

Zezwolenie na prowadzenie takiej placówki wydaje wojewoda, który jest odpowiedzialny za lokalizację danego domu. Aby je uzyskać, zainteresowany podmiot musi spełnić szereg kryteriów:

 • Złożenie odpowiednio przygotowanego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją.
 • Spełnienie warunków określonych w ustawie o pomocy społecznej.
 • Osiągnięcie standardów wymienionych w ustawie.
dom opieki

Po spełnieniu tych kryteriów oraz przeprowadzeniu wizytacji zezwolenie jest przyznawane na czas nieokreślony. Co ważne, wojewoda prowadzi otwarty rejestr domów, a także ma prawo do cofnięcia zezwolenia w uzasadnionych okolicznościach, np. regularnego zaniedbywania obowiązków opiekuńczych. 

Podmiotowi, któremu cofnięto zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej z przyczyn, o których mowa w art. 57a ust. 1, w przypadku wystąpienia po raz kolejny z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej zezwolenie zostaje wydane na czas określony – rok.

Wniosek i wymagana dokumentacja

Wniosek o zezwolenie powinien zawierać m.in.:

 • Dane dotyczące podmiotu (lub dane osobowe w przypadku osoby fizycznej),
 • Numer w odpowiednich rejestrach (KRS, NIP, REGON itd.),
 • Informacje o samym domu pomocy społecznej, jak nazwa, adres, typ oraz liczba miejsc dla mieszkańców,
 • Strukturę zatrudnienia oraz zakres świadczonych usług.

Oprócz tego, konieczne jest dostarczenie odpowiedniej dokumentacji, takiej jak:

 • Kopie dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości,
 • Regulamin domu pomocy społecznej,
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie określonych wymagań.
prowadzenie domu opieki

Dla podmiotów, które nie są jednostkami samorządu terytorialnego, wymagane są dodatkowo:

 • Dokumenty potwierdzające status prawny,
 • Informacje o finansowaniu domu,
 • Zaświadczenia o braku zaległości wobec urzędów,
 • Potwierdzenie zdolności zdrowotnych i niekaralności osoby odpowiedzialnej za prowadzenie domu.

Wiedza na temat procesu zakładania i prowadzenia domów pomocy społecznej jest niezwykle ważna dla wszystkich podmiotów, które chcą włączyć się w tę formę wsparcia społecznego. Dbałość o spełnienie wszystkich wymagań ustawowych gwarantuje profesjonalizm i najwyższą jakość świadczonych usług. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z wymogami i podjęcia tej szlachetnej inicjatywy.

Z ofertą domów opieki z różnych części Polski możecie zapoznać się tutaj.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *