Zmiany w prawie spadkowym

zmiany w prawie spadkowym

Rok 2023 wniósł istotne modyfikacje w polskim prawie spadkowym, rzutujące również na 2024 rok. Te zmiany mają na celu dostosowanie przepisów do współczesnych realiów społeczno-gospodarczych. Nowelizacje wprowadziły zarówno uproszczenia procedur, jak i klarowniejsze rozwiązania w kwestii podziału majątku.

Powody wprowadzenia nowych regulacji

W 2023 roku prawo spadkowe musiało zmierzyć się ze znacznymi modyfikacjami. 22 maja 2023 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zaadaptowała do polskiego systemu prawnego koncepcję fundacji rodzinnej. Oprócz tego, nowelizacja wprowadziła modyfikacje w zakresie zachowku i uprawnień do zrzeczenia się dziedziczenia. Jednak zmiany w prawie spadkowym na tym się nie kończą.

Twórcy ustawy dodatkowo podkreślili konieczność rozszerzenia katalogu przesłanek dotyczących niegodności dziedziczenia, tak by uwzględnić w nich naruszenia obowiązków alimentacyjnych. Motywowali to rosnącą liczbą skomplikowanych spraw spadkowych oraz koniecznością uproszczenia procedury odrzucenia spadku.

Główne akty prawne regulujące kwestie spadkowe

Prawo spadkowe w 2023 roku przeszło zmiany w kluczowych aktach prawnych, takich jak:

  • Kodeks cywilny – określający podstawowe zasady dziedziczenia,
  • Kodeks rodzinny i opiekuńczy – koncentrujący się na dziedziczeniu w kontekście rodzinnych powiązań,
  • Kodeks postępowania cywilnego – zawierający zasady postępowania sądowego w sprawach spadkowych.
prawo spadkowe

Nowe zasady dotyczące spadkobierców ustawowych

Kluczowym aspektem prawa spadkowego jest określenie grupy spadkobierców – osób uprawnionych do dziedziczenia. Proponowane zmiany ograniczają dziedziczenie zstępnych dziadków do ich dzieci (wujkowie i ciotki spadkodawcy) oraz wnuków (rodzeństwo cioteczne lub stryjeczne spadkodawcy).

O ewentualnym odrzuceniu spadku należy zawiadomić wszystkie znane sądowi spadku osoby, które zgodnie z treścią oświadczenia i przedstawionych dokumentów są powołane do dziedziczenia.

Uchylanie się od płacenia alimentów

Jednym z kluczowych aspektów nowych regulacji jest uwzględnienie kwestii alimentów w kontekście dziedziczenia. Uporczywe uchylanie się od płacenia zatwierdzonych prawnie alimentów na rzecz spadkodawcy i ciągłe uchylanie się od wykonywania obowiązku pieczy nad spadkodawcą, w szczególności wynikającego z władzy rodzicielskiej, opieki, sprawowania funkcji rodzica zastępczego, małżeńskiego obowiązku wzajemnej pomocy albo obowiązku wzajemnego szacunku i wspierania się rodzica i dziecka, także będą przesłankami do stwierdzenia niegodności dziedziczenia.

Dziedziczenie przez małoletnich

Nowe regulacje upraszczają też procedurę związaną z dziedziczeniem przez małoletnich. Nadano dodatkowe uprawnienia sądowi spadku w zakresie wydawania zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, uprościły procedurę odrzucenia spadku w imieniu dziecka, zmodyfikowały obowiązek informowania przez sąd o odrzuceniu spadku oraz o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku oraz określiły treść postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

zmiany w prawie spadkowym 2023

Podsumowując, nowe przepisy prawa spadkowego z 2023 roku wprowadzają istotne korekty, które odpowiadają na potrzeby współczesnego społeczeństwa. Warto dokładnie zapoznać się z tymi zmianami, by świadomie zaplanować przyszłość swojego majątku oraz uniknąć potencjalnych problemów prawnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *