Wszystko, co trzeba wiedzieć o testamencie podróżnym

testament podróżny

Testament podróżny jest specyficzną formą wyrażenia ostatniej woli. Przeznaczony jest dla osób odbywających podróże morskie lub lotnicze i różni się w kilku aspektach od tradycyjnej formy testamentu.

Warunki i okoliczności sporządzenia

Testament podróżny to ważne narzędzie dla tych, którzy chcą zabezpieczyć swoją ostatnią wolę w specyficznych okolicznościach podróży. Jak każda forma testamentu, tak i on wymaga staranności w jego sporządzeniu. Jest to specjalny rodzaj testamentu przeznaczony dla tych, którzy podróżują na morzu lub w powietrzu, czy to jako pasażerowie, czy jako członkowie załogi.

Akt ostatniej woli w tej formie możemy sporządzić od momentu wejścia na pokład aż do zakończenia podróży – zejścia z pokładu. Postoje w portach przejściowych zostają wliczone w czas trwania podróży, co oznacza, że testament można sporządzić także podczas postojów.

czym jest testament podróżny?

Testament podróżny a statek powietrzny i morski

Testament w tej formie możemy sporządzić podczas podróży polskim statkiem morskim lub powietrznym. Definicja „polskiego statku” obejmuje różne kategorie, takie jak własność polska, tymczasowe przynależności, a także te określone przez prawo UE.

Statkiem morskim jest urządzenie pływające służące do żeglugi morskiej, co wyklucza możliwość sporządzania testamentu na statku śródlądowym. Musi to być polski statek, który według art. 10 Kodeksu morskiego jest statkiem będącym polską własnością lub uzyskującym tę przynależność na mocy przepisów szczególnych.

Z kolei statek powietrzny, zdefiniowany w art. 2 Prawa lotniczego, to maszyna unosząca się w atmosferze dzięki oddziaływaniu powietrza. Aby sporządzić testament podróżny zgodnie z polskimi przepisami, statek powietrzny musi być polski, czyli wpisany do polskiego rejestru statków powietrznych.

Procedura sporządzenia testamentu podróżnego

Aby testament podróżny był ważny, oświadczenie ostatniej woli musimy złożyć przed dowódcą statku lub jego zastępcą i to w obecności dwóch świadków. Cały proces obejmuje spisanie woli przez dowódcę, odczytanie jej spadkodawcy, a następnie podpisanie przez wszystkich zaangażowanych. W przypadku, gdy standardowa procedura jest niemożliwa, można sporządzić testament ustny.

Kto może być świadkiem testamentu podróżnego?

Nie każdy może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu podróżnego. Istnieją pewne ograniczenia dotyczące zdolności do czynności prawnych, zdrowia, umiejętności językowych i relacji z testatorem. Osobom mogącym odnieść korzyść z testamentu, rodzinie i powinowatym odebrano prawnie możliwość bycia świadkami.

Świadkiem nie może być osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, czyli osoba poniżej 18 roku życia lub ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie, niewidoma, głucha lub niema, ktoś, kto nie może czytać i pisać, osoba niewładająca językiem, w którym spadkodawca sporządza testament, albo osoba skazana prawomocnie wyrokiem sądowym za składanie fałszywych zeznań.

Jak długo jest ważny testament podróżny?

Testament podróżny jest ważny przez sześć miesięcy od momentu ustania okoliczności uniemożliwiających sporządzenie standardowego testamentu, chyba że testator umrze wcześniej.

formalności związane z testamentem podróżnym

Przyszłość testamentu podróżnego

Miej na uwadze, że testament podróżny to narzędzie prawne, które może ulec zmianie w związku z przyszłymi reformami. Są plany dotyczące zmian w prawie, które mogą doprowadzić do zniesienia testamentu podróżnego. Gdy te zmiany zostaną wprowadzone w życie, sporządzanie tego typu testamentu nie będzie już możliwe.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *