naprawa gwarancyjna

Naprawa gwarancyjna – co zrobić, gdy trwa za długo?

Jeśli towar ze względu na swój stan nie spełnia twoich oczekiwań, możesz wystąpić o jego naprawę w ramach gwarancji udzielonej przez producenta (sprzedawcę). Czasami zdarza się, że warunki gwarancji nie zostają dotrzymane, a naprawa trwa dłużej niż powinna. Co zrobić w takiej sytuacji? Tłumaczymy!

Reklamacja na mocy gwarancji

Naprawa gwarancyjna z uwagi na niesprawność zakupionego produktu jest zobowiązaniem dla wystawcy dokumentu. Obliguje go ona do usunięcia wady fizycznej w określonym czasie lub dostarczenia produktu nowego i wolnego od defektów. Kiedy reklamacja na niesprawny produkt zgłaszana jest z mocy gwarancji, trzeba powoływać się na nią już do końca – chyba że rozwiązanie sytuacji okaże się niemożliwe na mocy dokumentu. Wówczas w celu zakończenia sporu konsument ma prawo powołać się na ustawę.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Reklamację składasz w miejscu wskazanym w gwarancji: punkcie serwisowym, u sprzedawcy albo producenta. Forma składania reklamacji z tytułu gwarancji nie jest uregulowana przez przepisy: to gwarant może zdecydować, że konieczna jest forma pisemna albo telefoniczna; informację o tym znajdziesz w dokumencie gwarancyjnym.

Oświadczenie gwarancyjne powinno być sformułowane zgodnie z wymogami wskazanymi w ustawie z 27.07.2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176).

Czas naprawy gwarancyjnej

Producent ma 14 dni na to, by ustosunkować się do złożonej reklamacji – jeśli żądaniem jest naprawa, wymiana lub obniżenie ceny. Jeśli żądaniem jest zwrot pieniędzy, termin 14 dni nie obowiązuje. Jeśli nie zrobi tego w wymaganym terminie, z automatu uznaje się, że wniosek rozpatrzył na korzyść klienta.

Naprawa gwarancyjna powinna zostać przeprowadzona w z góry ustalonym okresie. Termin naprawy z reguły jest podany w treści oświadczenia gwarancyjnego i wynosi między 14 a 21 dni.

Naprawa gwarancyjna na miejscu

Jeżeli okoliczności, rodzaj wady lub rzeczy wskazują na brak zasadności jej transportu, gwarant naprawę gwarancyjną przeprowadza na miejscu. Po naprawie gwarancyjnej może zaś udzielić dodatkowych uprawnień, np. dostarczyć towar do miejsca zamieszkania wnioskodawcy czy zamontować rzecz.

Kto ponosi koszty za odesłanie wadliwego towaru?

Dostarczenie i odesłanie towaru czy nawet wykonanie niezależnych badań i ekspertyz w całości ponosi sprzedawca. Konsumentowi, który poniósł koszty dostarczenia towaru do sprzedawcy, należy zwrócić wydatki.

Co zrobić, kiedy gwarancja się przeciąga?

Jeśli naprawa gwarancyjna trwa za długo, możemy wykorzystać uprawnienia wynikające z przepisów i dochodzenia roszczeń. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne się przeciąga, a konsument nie jest zainteresowany posiadaniem reklamowanej rzeczy, ma prawo nie przyjąć oferowanego przez producenta świadczenia i może jednocześnie dochodzić naprawienia szkody za nieodpowiednio wykonane zobowiązania. Najczęściej w przypadku przedłużającej się naprawy gwarancyjnej, jeżeli chcemy zmienić podstawę roszczeń na rękojmię, konieczna będzie interwencja sądu.

Jak zgłaszać uwagi co do wykonania warunków reklamacji?

Wszelkie uwagi dotyczące nieterminowości i problemów z naprawą towaru lub wymianą rzeczy należy zgłaszać sprzedawcy w formie pisemnej. Żądania na piśmie i odpowiedzi gwaranta mogą być bardzo ważnym dowodem na wypadek postępowania sądowego. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową warto zasięgnąć porady u rzecznika praw konsumentów.

Zostaw komentarz