Co warto wiedzieć o testamencie ustnym?

testament ustny

Spadek jest fundamentalnym elementem prawa, a testamenty są esencjonalnym narzędziem w zarządzaniu majątkiem po śmierci. Polskie prawo pozwala na sporządzenie testamentu w dowolnej formie spośród kilku przewidzianych – każdej o równorzędnej mocy prawnej, choć z różnymi wymogami i warunkami.

Rodzaje testamentów

W polskim systemie prawnym testamenty zostały skategoryzowane zgodnie z ich formą i warunkami sporządzenia. Każda forma testamentu ma równą wagę prawną, a wybór zależy od preferencji i okoliczności, w jakich znalazł się spadkodawca.

Testamenty zwykłe

  • Testament odręczny (holograficzny): musi zostać w pełni napisany ręcznie i podpisany przez spadkodawcę. 
  • Testament notarialny: ma formę aktu notarialnego.
  • Testament alograficzny: spadkodawca wyraża ostatnią wolę ustnie, w obecności urzędnika i dwóch świadków. Ostatnia wola zostaje zaprotokołowana.

Te formy testamentów można sporządzić w każdym czasie, bez dodatkowych warunków.

Testamenty szczególne

  • Testament ustny: sporządzany w obawie rychłej śmierci, w obecności trzech świadków. 
  • Testament podróżny: sporządzany podczas podróży morskiej czy powietrznej. 
  • Testamenty wojskowe: może zostać sporządzony tylko w czasie mobilizacji lub wojny albo przebywania w niewoli.

Te formy testamentów są stosowane dość rzadko, tylko w razie tego, gdy sporządzenie testamentu w innej formie jest niemożliwe lub bardzo utrudnione.

co trzeba wiedzieć o testamencie ustnym?

Testament ustny

To forma testamentu stosowana wtedy, gdy inne są niemożliwe lub gdy spadkodawca obawia się rychłej śmierci. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, świadomość rychłej śmierci może wynikać z przyczyn takich jak choroba, podeszły wiek lub bezpośrednie zagrożenie życia.

Testament ustny musi zostać spisany i podpisany przed upływem roku od złożenia przez dwóch świadków lub wszystkich świadków bez spadkodawcy. Testament ustny jest równie ważny jak notarialny i może zmienić każdy wcześniejszy testament.

Jeśli testament ustny nie zostanie spisany, treść może być rekonstruowana przez sąd na podstawie zeznań świadków. Musi to nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od śmierci spadkodawcy i wszyscy świadkowie muszą złożyć zgodne oświadczenia co do treści ostatniej woli.

Świadek, dla którego w testamencie przewidziano korzyść

Osoba, która może odnieść korzyść z testamentu, nie może być świadkiem podczas jego sporządzania, co wynika z art. 957 Kodeksu cywilnego. Ograniczenie to dotyczy również:

  • małżonka tej osoby,
  • krewnych lub powinowatych w pierwszym i drugim stopniu,
  • osób pozostających z tą osobą w stosunku przysposobienia.

Co się stanie, gdy osoba będąca w konflikcie interesów zostanie świadkiem testamentu? Jeśli jest to „świadek nadliczbowy” (było dwóch innych świadków, zgodnych z prawem) to testament zostanie uznany za ważny, ponieważ taka osoba nie będzie traktowana jako świadek.

charakterystyka testamentu ustnego

Jedynie klauzula korzystna dla tej osoby i jej rodziny zostanie unieważniona. W sytuacji, gdy bez tej klauzuli testament by nie powstał, cały dokument zostanie uznany za nieważny.

Niestety testament ustny często jest powodem rodzinnych sporów, ponieważ może zostać stworzony bez notariusza i bez podpisu spadkodawcy.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *