Dodatki do emerytury z ZUS-u 2024

dodatki do emerytury ZUS

Dodatki do emerytury są to dodatkowe świadczenia, które mają na celu poprawienie sytuacji życiowej emerytów. Dodatki do emerytury to dodatkowe pieniądze, które możesz uzyskać do swojej emerytury, jeśli spełniasz określone wymagania. W zależności od spełnienia konkretnych warunków można otrzymać różne typy dodatków.

Minimalne gwarantowane świadczenia emerytalno-rentowe w 2024 roku

Najniższa emerytura od 1 marca 2024 roku wyniesie 1780,96 zł brutto. Zapewnione są również dodatkowe gwarantowane świadczenia emerytalno-rentowe w różnej wysokości, w zależności od typu świadczenia.

Różne typy dodatków emerytalnych dostępnych w 2024 roku

W 2024 roku, emeryci mogą liczyć na wiele różnych dodatków do emerytury, takich jak: dodatek pielęgnacyjny, dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny, dodatek za tajne nauczanie, dodatek weterana poszkodowanego, świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych, świadczenia pieniężne dla osób deportowanych, ryczałt energetyczny, ekwiwalenty pieniężne, i wiele innych.

Szczegóły na temat poszczególnych dodatków

 • Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla osób, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyły 75 lat życia. Wysokość dodatku pielęgnacyjnego od 1 marca 2024 roku prawdopodobnie wyniesie 324,39 zł.
 • Zasiłek pielęgnacyjny – przysługuje po ukończeniu 75 roku życia. Ma pomóc w częściowym pokryciu kosztów wynikających z konieczności zapewnienia opieki osobie niezdolnej egzystować samodzielnie. od 1 marca 2024 roku ma wynieść 329,42 zł miesięcznie. Wyższy będzie natomiast dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji. Będzie to prawdopodobnie 494,13 zł miesięcznie.
dodatki do emerytury
 • Dodatek kombatancki, wypłacany osobie uprawnionej do pobierania emerytury lub renty uznanej za kombatanta. Po waloryzacji w 2024 roku kombatanci co miesiąc będą mogli dodatkowo liczyć na 329,42 zł.
 • Zasiłek celowy – przyznawany osobom, które nie mają wystarczających środków na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. Zasiłek celowy 2023 przysługuje, jeśli dochód jest niższy od: 776 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, i 600 zł w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego. Kwota zasiłku celowego nie została określona w ustawie, z tego względu może on mieć dowolną wysokość.
 • Zwolnienie od opłat abonamentowych – przysługuje m.in. osobom, które ukończyły 75 lat, a także osobom zaliczonym do I grupy inwalidzkiej, kombatantom będącym inwalidami wojennymi (wojskowymi), tym, którzy ukończyli 60 lat i mają prawo do emerytury, a wysokość emerytury nie przekracza kwoty 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 
 • Świadczenie dla wdowy lub wdowca – po śmierci osoby pobierającej emeryturę, rodzina może otrzymać ostatnią emeryturę w postaci świadczenia niezrealizowanego, jeśli pieniądze nie zostały wcześniej wypłacone. Dotyczy to świadczenia podstawowego.
 • Dodatek kompensacyjny, dostępny dla osób uprawnionym do dodatku kombatanckiego i ryczałtu energetycznego lub dodatku za tajne nauczanie i ryczałtu energetycznego oraz wdowom (wdowcom) pozostałym po w/w osobach. Dodatek kompensacyjny wynosi 15 proc. dodatku kombatanckiego. Obecnie, te kwoty wynoszą odpowiednio 294,39 zł oraz 44,16 zł.
 • Dodatek za tajne nauczanie jest oferowany osobom uprawnionym do emerytury lub renty, które w czasie okupacji prowadziły tajne nauczanie lub przed 1 września 1939 roku nauczały w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska. Dodatek za tajne nauczanie od 1 marca 2024 roku prawdopodobnie wzrośnie do 329,42 zł miesięcznie.
 • Dodatek osłonowy – osoby samotne mogą liczyć na pomoc w wysokości 400 zł w skali roku, gospodarstwa domowe składające się od 2 do 3 osób – 600 zł, gospodarstwa, w których jest 4-5 osób otrzymają 850 zł, a większe rodziny – 1150 zł. Kryterium dochodowe to: 2100 zł brutto w przypadku osób samotnych i 1500 zł brutto dla osób posiadających rodzinę. Do kryterium dochodowego nie są wliczane trzynasta i czternasta emerytura.
 • Ryczałt energetyczny to dodatkowe świadczenie pieniężne, które pozwala obniżyć koszty związane z opłatami za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele domowe. Od 1 marca 2024 roku wysokość ryczałtu energetycznego prawdopodobnie wzrośnie do 285,53 zł miesięcznie.
jakie są dodatki do emerytury
 • Ulgi komunikacyjne – osobie, która ukończyła 60 rok życia, PKP Intercity SA oferuje „Bilet dla seniora”. Ulga wynosi 30 proc. i obowiązuje we wszystkich kategoriach pociągów spółki PKP IC w pierwszej i drugiej klasie. Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne mają prawo do dwukrotnej w ciągu roku zniżki ustawowej w wysokości 37 proc. na przejazd wszystkimi kategoriami pociągów w komunikacji krajowej. 

Dodatkowe świadczenia w postaci 13 i 14 emerytury

Emeryci mogą liczyć również na trzynastą i czternastą emeryturę, których wysokość jest równa emeryturze minimalnej. Trzynastka od początku była przewidziana jako stałe świadczenie, z kolei czternastka miała być jednorazowa. W 2023 roku rząd oficjalnie potwierdził, że czternastka również wejdzie do pakietu stałych świadczeń.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *