Ochrona przeciwpożarowa w domach opieki

ochrona przeciwpożarowa w domach opieki

Właściciel, zarządca i użytkownik obiektu są zobowiązani do zapewnienia ochrony przeciwpożarowej budynku w zgodzie z aktualnymi przepisami i dobrą praktyką ratowniczą. Dotyczy to wszystkich rodzajów budynków: tak bloków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej, jak i domów opieki. 

Na czym skupia się prawidłowa ochrona przeciwpożarowa domu opieki?

Dom opieki jest bezpieczny dla pensjonariuszy tylko wtedy, gdy jego standard nie odbiega od aktualnych norm m.in. w zakresie wyposażenia, opieki medycznej i ochrony przeciwpożarowej. Ochrona przeciwpożarowa powinna obejmować:

  • przestrzeganie wymagań techniczno-budowlanych związanych z ochroną przeciwpożarową,
  • przygotowanie obiektu do działań ratowniczych,
  • wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz dbanie o ich konserwację,
  • zapewnienie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji osobom w obiekcie,
  • edukację pracowników w zakresie przepisów przeciwpożarowych,
  • ustalenie procedur postępowania w sytuacji zagrożenia.

Niedopełnienie obowiązków niesie za sobą ryzyko konsekwencji prawnych dla właściciela, włączając w to odpowiedzialność karną w skrajnych przypadkach.

Kontrole obiektu i ich możliwe konsekwencje

Właściciel (zarządca) domu opieki musi zadbać o to, by obiekt został dopuszczony do użytkowania. Pozwolenie na użytkowanie jest wydawane przez inspektoraty nadzoru budowlanego. Te organy mogą konsultować się z Państwową Strażą Pożarną (PSP) w zakresie zgodności z projektem. Państwowa Straż Pożarna ma prawo do kontroli obiektu, i w zależności od wyników kontroli, może przyznać pozwolenie na użytkowanie obiektu, zakazać użytkowania budynku albo unieważnić zgody. W razie niezgodności z przepisami organy PSP mogą wystąpić o zamknięcie obiektu i zgłosić sprawę do prokuratury.

na czym polega ochrona przeciwpożarowa w domu opieki

O prawidłową ochroną przeciwpożarową opłaca się zadbać jak najwcześniej, ponieważ ewentualne przebudowa albo instalacja dodatkowych systemów może wiązać się z dużymi kosztami. 

Szkolenia i edukacja

Zgodnie z przepisami właściciel domu opieki ma obowiązek zapoznać personel z przepisami przeciwpożarowymi.Osoby przebywające w obiekcie powinny być świadome zagrożeń i wiedziały, jak postępować w razie pożaru. Jednym ze sposobów wypełnienia tego obowiązku jest włączenie tematyki przeciwpożarowej do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Zajęcia powinny być dostosowane do odbiorcy. W domu opieki „szeregowi” pracownicy potrzebują innej wiedzy niż personel zarządzający czy osoby kierujące działaniami ratowniczymi. Równie ważne jest przeprowadzenie szkolenia przeciwpożarowego dla osób mieszkających w obiekcie, czyli pensjonariuszy. To standardy, które powinien spełniać dom opieki.

Zakłady opieki zdrowotnej, ze względu na swoje przeznaczenie, są miejscem, gdzie przebywa wiele osób starszych z różnymi stopniami upośledzenia, nie tylko ruchowego. Nawet strażak z wiedzą medyczną nie zdecyduje samodzielnie o odłączeniu kroplówki czy przemieszczeniu pacjenta po urazie. Ewakuacja takich osób musi być więc prowadzona w kooperacji z personelem medycznym i z troską, ponieważ pensjonariusze mogą szybko wpadać w panikę z uwagi na własne ograniczenia.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – znaczenie i wdrożenie

Właściciele obiektów zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, która jest kluczowym dokumentem w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Ta instrukcja powinna być opracowana merytorycznie i aktualizowana; powinna zawierać konkretne rozwiązania i być dostępna dla służb ratowniczych. Osoby przebywające w obiekcie powinny zostać zapoznane z jej treścią, najlepiej poprzez szkolenie. Istotna jest też praktyczna realizacja zawartych w niej zapisów. W każdym obiekcie powinny być przynajmniej trzy kompletne egzemplarze tego dokumentu.

Domy opieki w kontekście przepisów przeciwpożarowych są klasyfikowane jako miejsca o najwyższym zagrożeniu przeciwpożarowym, określane jako ZL I (gdzie może być ponad 50 osób) czy ZL II (dla osób o ograniczonej mobilności). Bardzo ważne jest skupienie się na pasywnych środkach bezpieczeństwa przeciwpożarowego, takich jak ognioodporność elementów, segmentacja przeciwogniowa czy ścieżki ewakuacyjne hamujące rozprzestrzenianie dymu.

Obiekty kategorii ZL I i ZL II powinny spełniać klasę odporności B, czyli zachować dwugodzinną ognioodporność głównych struktur, godzinną dla sufitów i ścian zewnętrznych oraz półgodzinną dla innych elementów. Segmenty przeciwpożarowe, odizolowane od siebie, powinny mieć od 3,5 do 5 tys. mkw., chociaż w pewnych przypadkach mogą być mniejsze. Korytarze muszą być podzielone segmentami, z maksymalnym dystansem 10-40 metrów do wyjść ewakuacyjnych. Materiały użyte do budowy muszą być trudno palne.

zabezpieczenie domu opieki na wypadek pożaru

Należy zastosować oświetlenie awaryjne zasilane przez co najmniej dwie godziny oraz oznakować ścieżkę ewakuacji. W budynkach publicznych wymagane są przenośne gaśnice i hydranty, z co najmniej 2 kg/dm3 środka gaśniczego na 100 mkw. i odległością do nich nieprzekraczającą 30 m na piętro.

Sprawność instalacji przeciwpożarowych

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta narzędzia gaśniczego, jednak nie rzadziej jednak niż raz w roku. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku można uzyskać, wznosząc go z materiałów spełniających odpowiednie wymagania oraz dobierając zabezpieczenia czynne, którymi są m.in.: dźwiękowe systemy ostrzegawcze, systemy sygnalizacji pożarowej z monitoringiem pożarowym i urządzenia gaśnicze lub oddymiające.

Ewakuacja – praktyczne sprawdzenie i organizacja ćwiczeń

Przepisy wskazują na konieczność praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji, najlepiej w formie ćwiczeń lub warsztatów. Ćwiczenia powinny odbywać się w dwuletnich cyklach, w terminie uzgodnionym z komendantem PSP.

Co najmniej miesiąc przed ćwiczeniami należy sprawdzić i uaktualnić instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, przeprowadzić szkolenia oraz ocenić stan techniczny urządzeń przeciwpożarowych. Zakres ćwiczeń trzeba ustalić w porozumieniu z komendantem PSP. Po przeprowadzeniu testów należy sporządzić protokół z ćwiczeń i wyciągnąć wnioski. Wskazać mocne i słabe strony i ewentualnie wymienić elementy wymagające poprawy oraz dołączyć instrukcję, jak to zrobić.

Podsumowując, skuteczna ochrona przeciwpożarowa wymaga planu działania i regularnego sprawdzania, jak plan działa w praktyce. Ostatecznym celem podjętych działań jest zapewnienie, że mieszkańcy domu opieki będą bezpieczni.

Z ofertą domów opieki z różnych części Polski możecie zapoznać się tutaj.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *