Jaka umowa będzie najkorzystniejsza dla emeryta? Warunki zatrudnienia

Jakie warunki zatrudnienia są najlepsze dla seniora?

W polskich realiach osiągnięcie wieku emerytalnego i praca to dość często spotykane połączenie. Osoba aktywna zawodowo przede wszystkim powinna postarać się o korzystne warunki zatrudnienia. Jednym z ich kluczowych elementów jest umowa. Jaka umowa i kiedy będzie najkorzystniejsza dla emeryta? Sprawdziliśmy!

Dlaczego pracodawcy chętnie zatrudniają emerytów?

Renciści i emeryci to grupy społeczne mile widziane w charakterze pracowników. Łączenie pracy z wypłatą świadczeń to zwykle korzyść dla obu stron. Pracodawca może liczyć na szereg ulg, z kolei pracownik jest w stanie dorobić sobie do regularnej emerytury albo renty.

Jak można łączyć pracę i emeryturę?

Zgodnie z polskim prawem osoba po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego może dorabiać bez limitów. Wcześniejszy emeryt i rencista muszą natomiast przestrzegać określonych progów finansowych. Jeśli tego nie zrobi, jego emerytura może zostać pomniejszona o określoną wartość bądź zawieszona. Dużym plusem dla pracującego emeryta jest nie tylko uzyskiwanie wyższych comiesięcznych dochodów, ale także zwiększanie wysokości dotychczasowego świadczenia.

Bez ograniczeń mogą dorabiać:

  • osoby z prawem do emerytury częściowej;
  • osoby z prawem do renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia (lub renty rodzinnej po tych inwalidach);
  • mające prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.
umowa dla emeryta

Jak praca na emeryturze wygląda z punktu widzenia pracodawcy?

Formy zatrudnienia pracownika są różne, jednak nie wszystkie są tak samo atrakcyjne. Najbardziej odpowiednia i chroniąca interesy pracownika-seniora jest praca na podstawie umowy o pracę. Jednakże ze względów finansowych pracodawcy rzadko decydują się na zawarcie takiego stosunku pracy. W praktyce przeważają umowy cywilnoprawne, takie jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło. Na podstawie umowy cywilnoprawnej chętnie zatrudniani są zarówno emeryci, jak i osoby w młodszym wieku. Przepisy regulujące poszczególne typy umowy znajdziemy w przepisach Kodeksu pracy.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie to jedna z najczęściej stosowanych umów cywilnoprawnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca jest zobowiązany opłacać za zleceniobiorcę składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jeśli umowa zlecenia jest jedyną formą zatrudnienia emeryta lub rencisty, pracodawca jest zobligowany do:

  • uiszczania ubezpieczeń emerytalnych i rentowych,
  • ubezpieczenia wypadkowego,
  • ubezpieczenia zdrowotnego.

 Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Na podstawie umowy zlecenia zwolnienie z opłacania składek jest możliwe tylko wtedy, gdy emeryt lub rencista są zatrudnieni na podstawie innej umowy, w ramach której składki są odprowadzane od przynajmniej minimalnego wynagrodzenia. Wówczas pracodawca musi odprowadzać jedynie opłaty na ubezpieczenie zdrowotne za pracownika.

Pracodawca zostaje zwolniony z obowiązku opłacania składek również wtedy, gdy wymiar składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne przekroczy wartość ubezpieczenia wymaganego przy minimalnym wynagrodzeniu.

zatrudnienie emeryta

Sytuacja ta dotyczy kolejnej zawartej umowy między stronami lub umowy zawartej z innym podmiotem. Zleceniobiorca musi zostać zgłoszony do ZUS-u w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. Wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalna stawka godzinowa.

Jeżeli umowa zlecenie została zawarta przez przedsiębiorcę z seniorem jednocześnie będącym pracownikiem zatrudnionym na umowie o pracę (w sytuacji tzw. podwójnego zatrudnienia), to przychód z tej umowy stanowi podstawę do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło to kontrakt najmniej opłacalny dla pracownika. Pracodawca nie jest zobowiązany do odprowadzania za niego składek ZUS na ubezpieczenie społeczne, wypadkowe, chorobowe czy zdrowotne. W przypadku umowy o dzieło jedynym obowiązkiem zleceniodawcy jest odprowadzanie podatku dochodowego od kwoty wynagrodzenie rencisty lub emeryta oraz raz w roku przekazanie mu dokumentu, jakim jest PIT-11, informujący o podatku dochodowym – sprawdź, co grozi za brak rozliczenia PIT-u w terminie.

Jeżeli umowa o dzieło została zawarta przez przedsiębiorcę z pracownikiem zatrudnionym wcześniej na umowie o pracę, przychód uzyskany w jej ramach stanowi podstawę do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Tak jak w umowie zlecenie współpracownik ma każdorazowo przewidziany czas wykonania określonej pracy.

Umowa o pracę

Umowa o pracę to najkorzystniejsza opcja z punktu widzenia pracownika, z kolei najmniej zadowalająca dla pracodawcy. Pełnowymiarowe składki są dla niego bowiem sporym obciążeniem w budżecie. Etat seniora generuje takie same koszty związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, co etat osoby przed wiekiem emerytalnym. Pracodawca jest zobowiązany opłacać za pracownika składki chorobowe i wypadkowe. Obowiązkowy charakter składek ZUS jest niezależny od wymiaru czasu pracy oraz od wysokości osiągniętego wynagrodzenia za pracę przez emeryta.

umowa emeryta

Wyjątkiem jest ukończeniem 55. roku życia przez kobiety i 60. przez mężczyzn. Wówczas pracodawca zostaje zwolniony z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych.

Pracodawca ma obowiązek zgłosić pracownika do ZUS w ciągu 7 dni od dnia podpisania z nim umowy. Gdy jesteś zatrudniony w ramach umowy o pracę, masz prawo do urlopu wypoczynkowego.

Co trzeba wiedzieć o warunkach zatrudnienia?

Przy zawieraniu umów konieczne jest dopełnienie wszystkich formalności. Rozwiązanie każdego z rodzajów umów jest podyktowane jej zapisami i ogólnym prawem w systemie ubezpieczeń społecznych Najbardziej skomplikowane pod tym względem są przepisy zawarte w umowie o pracę. Rozwiązanie umowy nie generuje konsekwencji prawnych oprócz ustania stosunku pracy. Mimo wszystko, mając umowę, jesteśmy choć częściowo zobowiązani do określonej czynności prawnej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *