Ile wynosi kuroniówka w 2023 roku? Sprawdź, na jakie wsparcie mogą liczyć bezrobotni

ile wynosi kuroniówka

Zasiłek dla bezrobotnych to finansowa pomoc dla osób, które z różnych powodów utraciły możliwość zarobkowania. Jego wysokość zależy od wielu czynników. Niestety sama utrata praca to często zbyt mało, by liczyć na natychmiastowe wsparcie ze strony państwa. Trzeba spełnić jeszcze kilka warunków. Ile w tym roku wynosi kuroniówka?

Wysokość zasiłku przysługującego bezrobotnemu wynika z jego stażu pracy, a okres pobierania pomocy finansowej jest uzależniony od stopy bezrobocia w miejscu zamieszkania wnioskodawcy zgłoszonego w powiatowym urzędzie pracy.

Pełny zasiłek dla bezrobotnych nie dla każdego

Jeśli staż pracy bezrobotnego jest nie mniejszy niż 5 lat, dostanie on kuroniówkę w pełnej wysokości. Osobie z krótszym stażem przysługuje 80 proc. wysokości świadczenia, natomiast bezrobotny ze stażem pracy powyżej 20 lat może liczyć na wsparcie w wymiarze 120 proc. podstawy.

Zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany przez okres od 6 do 12 miesięcy. Jeżeli stopa bezrobocia przekracza 150 proc., wówczas możliwy czas pobierania zasiłku wydłuża się do 12 miesięcy.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zostaje ustalona na okres od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku kolejnego. W 2023 roku wynosi 1304,10 zł brutto (1186,73 zł na rękę) przez pierwsze 3 miesiące pobierania świadczenia oraz 1024,10 zł (931,93 zł na rękę) przez pozostały okres.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Kuroniówkę otrzyma osoba, która:

  • wykonywała pracę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy agencyjnej i otrzymywała przynajmniej minimalne wynagrodzenie,
  • była zatrudniona (pełniła służbę) lub wykonywała inną pracę zarobkową, z tytułu której otrzymywane wynagrodzenie przekroczyło próg, po którym były odprowadzane od niego składki na Fundusz Pracy,
  • opłacała składki na ubezpieczenie do KRUS-u z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy,
  • wykonywała pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, 
  • była zatrudniona za granicą, lecz wróciła do kraju jako repatriant.

Zasiłek dla bezrobotnych może zostać wypłacony tylko wtedy, gdy dla osoby bezrobotnej nie ma propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Zasiłek dla bezrobotnych – warunki

Prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych ustala powiatowy urząd pracy, biorąc pod uwagę 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania się w urzędzie. Świadczenie zostanie przyznane, jeśli udokumentujemy przynajmniej 365 dni okresu uprawniającego do zasiłku.

Zasiłek (po 90 dniach) będzie przysługiwał osobie, która zarejestrowała się w urzędzie pracy w ciągu 6 miesięcy od momentu rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron lub za wypowiedzeniem. Wyjątkiem są sytuacje, gdy porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn po stronie zakładu pracy; albo z powodu zmiany miejsca zamieszkania.

Jeśli w ciągu pół roku przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy, stosunek pracy został rozwiązany z naszej winy lub przerwaliśmy go, choć była to praca podjęta na podstawie skierowania przez PUP (a pracodawca otrzymywał z urzędu grant, świadczenie aktywizacyjne bądź dofinansowanie wynagrodzenia pracownika), zasiłek zacznie przysługiwać dopiero po 180 dniach.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *