Kiedy senior może skorzystać z dopłaty do odszkodowań OC?

dopłaty do odszkodowań dla seniora

Odszkodowanie przysługuje osobie poszkodowanej z tytułu naruszenia jej zdrowia lub dóbr majątkowych. Niestety samodzielne dochodzenie roszczeń związanych z tym świadczeniem często kończy się wypłatą przez ubezpieczyciela kwoty niepokrywającej naszych potrzeb. Jak powinieneś postąpić w sytuacji, gdy otrzymałeś zaniżone odszkodowanie?

Czym jest odszkodowanie?

Odszkodowanie to świadczenie, które należy się poszkodowanemu, któremu wyrządzono krzywdę (osobie, w stosunku do której doszło do naruszenia jej interesu bądź dobra chronionego prawem).

Co daje ubezpieczenie OC samochodu?

Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej to polisa chroniąca osoby, które mogą zostać poszkodowane wskutek kolizji bądź wypadku spowodowanego przez pojazd osoby ubezpieczonej. OC jest przypisane do pojazdu, a nie jego właściciela.

Kiedy seniorowi przysługuje odszkodowanie z OC?

Art. 34. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych stanowi, że „posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia”.

Kiedy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania w ramach OC?

Ubezpieczenie w ramach OC sprawcy wypadku nie zadziała za każdym razem. Zgodnie z art. 38. wspomnianego aktu prawnego zakład ubezpieczeń nie odpowie za szkody:

  • w postaci zanieczyszczenia lub skażenia środowiska,
  • wynikłe w przewożonych ładunkach (bagażu, przesyłkach) – chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty,
  • odnoszące się do uszkodzenia, zniszczenia albo utraty mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego,
  • polegające na utracie gotówki, kolekcji numizmatycznych czy filatelistycznych, papierów wartościowych, biżuterii itp.

Ubezpieczenie OC a rekompensata

Choć towarzystwo ubezpieczeniowe nie powinno robić problemu z wypłatą rekompensaty, to dyskusyjna może być kwota, którą od niego otrzymamy. Szacuje się, że co najmniej ponad połowa odszkodowań jest niedoszacowana, czyli odbiegająca od realnej wartości naprawy pojazdu. Ubezpieczyciel, kierując się własną korzyścią, często uwzględnia nieadekwatne do rynkowych stawki za roboczogodziny bądź podaje w kosztorysie ceny zamienników, a nie części oryginalnych. To, że odszkodowanie zostało zaniżone, nie oznacza, że senior, który je otrzymał, nie może dochodzić swoich praw. Wówczas musi napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Czy szkoda zawsze musi być rekompensowana w formie gotówkowej?

Nie. Odszkodowanie może mieć zarówno wymiar pieniężny, jak i pozagotówkowy. Druga opcja polega np. na naprawie pojazdu w warsztacie, z którym zakład ubezpieczeniowy podpisał umowę.

Jak sprzeciwić się wysokości rekompensaty od ubezpieczyciela?

Jeżeli senior uważa, że środki, które otrzymał od ubezpieczyciela sprawcy, są zbyt niskie w stosunku do kosztów, jakie musi ponieść w celu naprawienia szkody, może dochodzić swoich racji. Niestety to dość złożony proces. Pierwszym krokiem jest wniesienie reklamacji popartej szczegółową dokumentacją uwzględniającą dowody przemawiające na naszą korzyść. Gdy to nie poskutkuje, sprawą powinniśmy zainteresować Rzecznika Finansowego – którego opinia, nawet jeśli będzie popierała nasze stanowisko – nie jest wiążąca dla towarzystwa ubezpieczeniowego. Ostatni etap obejmuje wkroczenie na drogę sądową.

Mimo wszystko jest sposób, by nie stracić, a jednocześnie nie brać udziału w kolejnych rozprawach, toczących się przez miesiące albo lata. Należy skorzystać z dopłaty do zaniżonej części odszkodowania.

Czym jest dopłata do zaniżonego odszkodowania?

Dopłaty do odszkodowań to rekompensaty, które określony podmiot wypłaca pokrzywdzonemu klientowi towarzystwa ubezpieczeniowego. W zamian za to klient poprzez podpisanie umowy zobowiązuje się dokonać cesji (zrzeczenia się) prawa do dochodzenia roszczeń w tym zakresie. Wówczas otrzymujesz pieniądze, a firma ma pełne prawo, by wejść na drogę sądową z ubezpieczycielem. Ty nie możesz jednak domagać się już od niej ewentualnie wywalczonych pieniędzy.

Kiedy senior może skorzystać z dopłaty do odszkodowania?

W przypadku odszkodowań dopłaty mogą należeć nam się jedynie, jeżeli nie zawarliśmy ugody z ubezpieczycielem, a od zdarzenia nie minęły 3 lata. Niektóre firmy dodatkowo zastrzegają, że samochód, który uszkodzono, musiał zostać wyprodukowany po 2000 roku.

Jak złożyć wniosek o dopłatę do odszkodowania?

Po wybraniu firmy oferującej dopłaty do odszkodowania i dostarczeniu do niej (osobiście bądź elektronicznie) wypełnionego formularza wraz z załącznikiem, jakim jest kosztorys naprawy pojazdu, skontaktuje się z Tobą konsultant. Często ma to miejsce już następnego dnia roboczego. Złoży propozycję dopłaty i indywidualnie uzgodni pozostałe warunki cesji. Umowę podpisujesz w towarzystwie przedstawiciela handlowego bądź odbierasz za pośrednictwem kuriera, a uzupełnioną odsyłasz. Cesja pozwoli Ci odzyskać należne pieniądze bez ponoszenia dodatkowych kosztów spraw sądowych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *