Pracownik oczekujący na przyznanie renty – jaki jest jego status?

Pracownik, który złożył wniosek o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy, przeważnie boryka się z poważnymi schorzeniami, które utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zawodowych obowiązków. Taka sytuacja przeważnie skutkuje koniecznością częstego korzystania ze zwolnień lekarskich. Czy pracodawca w ogóle może zatrudniać pracownika oczekującego na rentę i jakie są związane z tym prawa i obowiązki obu stron?

Praca a renta

Kodeks pracy dopuszcza zatrudnianie osób z uprawnieniami do renty. Choć kontynuowanie pracy po uzyskaniu renty jest dozwolone, decyzja w tej kwestii zależy od stron umowy o pracę. Jeśli jednak pracownik chce otrzymać odprawę emerytalno-rentową, musi zakończyć stosunek pracy (art. 921 Kodeksu pracy). W pewnych okolicznościach, gdy przychody z umowy o pracę przekraczają limity ustawy emerytalnej, prawo do renty może zostać zawieszone lub obniżone. Zawieszenie wypłaty renty nie odbiera prawa do renty.

Prawa i obowiązki pracodawcy

Jeśli pracownik złożył wniosek o rentę, a okresy ochronne wynikające z Kodeksu pracy dobiegły końca, prawo umożliwia pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, zgodnie z art. 53 § 1 kp. Jest to prawo, a nie obowiązek pracodawcy, co oznacza, że może on, ale nie musi, rozwiązać umowy z pracownikiem.

Takie postępowanie jest możliwe, gdy niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby trwa ponad 3 miesiące lub dłużej, w zależności od długości zatrudnienia i okoliczności.

Kontynuacja zatrudnienia

Pracodawca, nie korzystając z powyższego uprawnienia, może pozwolić pracownikowi na kontynuowanie zatrudnienia do momentu przyznania renty. Jest to czas usprawiedliwionej nieobecności, jednak bez prawa do wynagrodzenia, ponieważ wynagrodzenie przysługuje za wykonaną pracę. Pracownik w okresie oczekiwania na rentę nie ma prawa do wynagrodzenia, gdyż nie wykonuje pracy.

Zwolnienie pracownika

Zwolnienie pracownika oczekującego na rentę, który wyczerpał okresy ochronne i jest nadal niezdolny do pracy, jest całkowicie zgodne z prawem. Pracodawca ma prawo korzystać z możliwości zwolnienia pracownika, jeśli uzna, że pozostawienie go w zatrudnieniu nie ma sensu, ze względu na brak zgody na wykonywanie obowiązków.

Podsumowanie

Pracownik niezdolny do pracy może korzystać najpierw z zasiłku chorobowego, potem ze świadczenia rehabilitacyjnego. Jeśli jego stan zdrowia nie poprawia się, ma prawo złożyć wniosek o rentę. Problemem staje się przerwa pomiędzy upływem świadczenia rehabilitacyjnego a przyznaniem renty.

W tej sytuacji pracodawca może, ale nie musi, rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia. Jeżeli pracodawca postanowi nie zwalniać pracownika, to okres oczekiwania na przyznanie renty jest traktowany jako usprawiedliwiona nieobecność, ale bez prawa do wynagrodzenia.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *