500 plus dla seniora – próg dochodowy w 2023 roku

próg dochodowy 500 plus dla seniora

500 plus dla seniora jest comiesięczną pomocą finansową wypłacaną uprawnionym w celu podniesienia jakości ich życia. Po raz pierwszy można było starać się o nią w 2019 roku. W marcu 2023 roku zmienił się próg dochodowy uprawniający do bonusu. Ile wynosi? Sprawdź!

500 plus dla seniora a próg dochodowy w 2023 roku

W marcu 2023 roku wzrósł próg dochodowy dla świadczeniobiorców w sprawie świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, potocznie nazywanego 500 plus dla seniora. Zmiany w placówkach ZUS są wynikiem nowelizacji Ustawy o emeryturach i rentach z FUS przyjętej przez rząd.

Przed zmianą próg dochodowy uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wynosił 1896,13 zł. Wskutek marcowej waloryzacji zwiększył się do wysokości 2157,80 zł miesięcznie.

Komu przysługuje 500 plus dla seniora?

Wbrew obiegowej nazwie „500 plus dla seniora” to pomoc skierowana nie tylko do najstarszej części społeczeństwa. Mogą starać się o nie wszyscy, którzy ukończyli 18 lat i mają orzeczenie potwierdzające ich niezdolności do samodzielnej egzystencji. Świadczenie „500 plus” przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (także cudzoziemcom) oraz uprawnionym do pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA): strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Co do zasady prezentowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, osoby uprawnione mogą otrzymać wsparcie, jeżeli nie mają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe nie przekracza kwoty progu dochodowego.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *