Absencja chorobowa a wynagrodzenie – Jak nieobecności w pracy wpływają na wysokość wynagrodzenia?

Nieobecność w pracy ma kluczowy wpływ na pobierane wynagrodzenie. Jak absencja wpływa na pracę i od czego zależy? Sprawdź!

Zasady ustalania stałego miesięcznego wynagrodzenia, gdy w danym miesiącu pracownik jest nieobecny w pracy z różnych powodów, są regulowane na mocy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w „Kodeksie pracy” wynagrodzenia chorobowego.

Absencja w pracy a ustalanie wynagrodzenia

W zależności od rodzaju absencji w pracy wskazano dwie metody ustalania stałego miesięcznego wynagrodzenia. Pensja obliczana jest inaczej:

 • w przypadku nieobecności w pracy z innych przyczyn niż wymienione, jeżeli za tę nieobecność nie przysługuje pracownikowi wynagrodzenie (np. niepłatne okolicznościowe zwolnienia od pracy, rozpoczęcie lub zakończenie pracy w trakcie miesiąca, urlopy bezpłatne).
 • w razie nieobecności w pracy przez część miesiąca, za którą przysługują pracownikowi świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego (niezdolności do pracy, urlopu macierzyńskiego, okresu sprawowania opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny).
absencja chorobowa

Nieobecność chorobowa

W razie nieobecności w pracy przez część miesiąca, za którą przysługują pracownikowi świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego:

 • wynagrodzenie wyrażone w stałej miesięcznej stawce (przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone) należy podzielić przez 30,
 • wynagrodzenie za jeden dzień nieobecności należy pomnożyć przez liczbę dni nieobecności (wartość pomniejsza wynagrodzenie należne w stałej miesięcznej stawce, bowiem w tym okresie praca nie była wykonywana).

W sytuacji, w której w 31-dniowym miesiącu zatrudniony pracował tylko przez dzień, a przez pozostałą część miesiąca otrzymywał wynagrodzenie chorobowe lub odpowiedni zasiłek z ZUS-u, należy zapłacić wynagrodzenie,

 • dzieląc wynagrodzenie pracownika określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu; mnożąc tak ustaloną wartość godziny pracy przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w tym dniu.

Do jakich nieobecności w pracy ma prawo pracownik?

Lista nieobecności oraz ich limit jest ustalona w Kodeksie pracy. Są to:

 • urlop okolicznościowy – 1 lub 2 dni w zależności od rodzaju okoliczności,
 • dni wolne na poszukiwanie pracy – 2 lub 3 dni w zależności od długości wypowiedzenia,
 • urlop opieka na dziecko – przysługuje pracownikowi w wymiarze 2 dni lub 16 godzin,
 • urlop szkoleniowy – maksymalnie 21 dni, dla pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe,
 • rodzicielski – 32 tygodnie – w przypadku urodzenia jednego dziecka, i 34 w przypadku dwójki lub więcej,
 • urlop bezpłatny – nielimitowany,
 • urlop wypoczynkowy – 20 lub 26 dni w zależności od stażu pracy,
 • macierzyński – pracownica, która urodziła przy jednym porodzie jedno dziecko, ma do wykorzystania 20 tygodni urlopu macierzyńskiego,
 • wychowawczy – maksymalna długość urlopu wychowawczego to 36 miesięcy, a więc równe 3 lata, gdzie jedno z rodziców może skorzystać co najwyżej z 35 miesięcy urlopu wychowawczego. Pozostały miesiąc przysługuje na zasadzie wyłączności drugiemu z nich.
 • zwolnienie chorobowe – maksymalny okres pobierania zasiłku chorobowego to 182 dni. Wyjątek stanowi niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą lub występująca w trakcie ciąży. W wymienionych przypadkach pracownik może pobierać świadczenie przez maksymalnie 270 dni.

Nieobecności w pracy z innych przyczyn

Jeżeli nieobecność w pracy była spowodowana np. urlopem bezpłatnym, nieobecnością usprawiedliwioną niepłatną albo nieusprawiedliwioną nieobecnością oraz w przypadku podjęcia lub zakończenia zatrudnienia w trakcie miesiąca:

 • wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce należy podzielić przez roboczogodziny, które przypadają do przepracowania w danym miesiącu,
 • wynagrodzenie za jedną godzinę nieobecności, które otrzymaliśmy, należy pomnożyć przez liczbę godzin nieprzepracowanych; otrzymaną wartość za czas nieprzepracowany należy odjąć od stałego wynagrodzenia zasadniczego.
absencja chorobowa a wynagrodzenie

Dzielnikiem są roboczogodziny, które przypadają do przepracowania w danym miesiącu.

Absencja chorobowa a zwolnienie z pracy

Pracownik ma prawo skorzystać ze zwolnienia lekarskiego w razie choroby i co do zasady podczas choroby nie może on zostać zwolniony przez pracodawcę, chyba że:

 • nieobecność trwa dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
 • nieobecność trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej pół roku lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

W przypadku pracownika w wieku 50+ Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłatę, jeśli chodzi o świadczenia chorobowe, przejmuje już po 14, a nie 33 dniach przebywania na zwolnieniu w ramach ubezpieczenia chorobowego.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *