Jakie choroby uprawniają do renty?

choroby uprawniające do renty

Renta inwalidzka jest świadczeniem przysługującym osobom nie w pełni zdolnym do pracy. O niezdolności do pracy decydują lekarze orzecznicy ZUS na podstawie indywidualnej oceny stanu zdrowia osoby ubiegającej się o rentę. Jakie choroby uprawniają do renty?

Kiedy można otrzymać rentę stałą?

Otrzymanie renty stałej zależy od okresu, na jaki orzeczono niezdolność do pracy. To natomiast zależy od przesłanek zdrowotnych wskazujących na stopień ograniczenia sprawności. Renta jest wypłacana do osiągnięcia wieku emerytalnego, po czym zostaje zamieniona na emeryturę.

Jeżeli w ciągu ostatnich 10 lat przepracowałeś/-aś co najmniej 5 lat z opłacaniem składek emerytalno-rentowych, spełniasz podstawowy wymóg do przyznania renty stałej. W przypadku osób mających mniej niż 30 lat, wymagane okresy składkowe różnią się w zależności od wieku, w którym wystąpiła niezdolność do pracy.

Lekarz orzecznik ZUS musi stwierdzić, że dana osoba jest całkowicie lub częściowo niezdolna do wykonywania pracy zarobkowej ze względu na stan zdrowia. Za całkowicie niezdolną do pracy uznaje się osobę, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Częściowo niezdolną do pracy jest natomiast osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do wykonywania pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami.

Niezdolność do pracy musi powstać w określonym czasie, np.:

 • w okresie ubezpieczenia,
 • w okresie zatrudnienia,
 • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
 • w okresie pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
 • nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Od tego wymogu są jednak wyjątki. Nie obowiązuje on w stosunku do osób, które:

 • zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy,
 • mają wymagany okres składkowy i nieskładkowy,
 • legitymują się co najmniej 20-letnim (kobiety) lub 25-letnim (mężczyźni) okresem składkowym i nieskładkowym.
jakie choroby uprawniają do renty?

Choroby kwalifikujące do renty

Do chorób mogących skutkować niezdolnością do pracy zaliczane są:

 • Zaburzenia psychiczne (np. depresja czy schizofrenia),
 • Choroby układu kostno-stawowego (np. osteoporoza czy reumatyzm),
 • Choroby układu nerwowego (np. padaczka czy stwardnienie rozsiane),
 • Choroby narządu wzroku (np. retinopatia cukrzycowa czy zwyrodnienie plamki żółtej),
 • Choroby zawodowe (np. przewlekłe choroby narządu głosu u nauczycieli),
 • Choroby przewlekłe (np. nowotwory, cukrzyca, choroba niedokrwienna serca).

Choroby zawodowe

Jeśli chodzi o wykaz chorób zawodowych, choć ZUS nie dostarcza precyzyjnej listy, strona GOV prezentuje szczegółowy katalog chorób zawodowych wraz z minimalnym okresem trwania objawów. Przykłady takich chorób to:

 • zatrucia ostre (3 dni) oraz przewlekłe spowodowane przez substancje chemiczne,
 • gorączka metaliczna (3 dni),
 • pylice płuc różnego pochodzenia (azbestowa, grafitowa itd.),
 • choroby osierdzia lub opłucnej powodowane przez pył azbestu,
 • Choroby skóry, w tym fotodermatoza zawodowa (2 lata) czy alergiczne kontaktowe zapalenie skóry (2 lata),
 • przewlekłe choroby układu ruchu,
 • przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego,
 • choroby spowodowane niskimi lub wysokimi temperaturami,
 • choroby układu wzroku, np. zaćma wywołana promieniowaniem (10 lat),
 • choroby zakaźne lub pasożytnicze.

Pamiętaj, że nawet jeśli Twoja choroba nie jest wymieniona w powyższych kategoriach, w zależności od zawodu może ona prowadzić do niezdolności do pracy.

choroby a renta

Kiedy złożyć wniosek o rentę chorobową?

Oczywiście wcześniej niż planujemy przejść na rentę. Koniecznie złóż wniosek wcześniej niż 30 dni przed ustaniem prawa do Twoich świadczeń rehabilitacyjnych, wynagrodzenia za czas niezdolności od pracy czy prawa do zasiłków chorobowych.

Najważniejsze informacje o rencie chorobowej

 • Renta chorobowa nazywana jest również rentą inwalidzką.
 • Świadczenie przysługuje tym, którzy całkowicie bądź częściowo nie są w stanie pracować.
 • O kwalifikacji do renty inwalidzkiej decyduje lekarz orzecznik ZUS na podstawie orzeczenia o niezdolności do pracy.
 • Jeżeli pracownik celowo wyrządził sobie uszczerbek na zdrowiu, nie będzie miał prawa do świadczenia.
 • Wniosek o rentę można złożyć osobiście w ZUS-ie, elektronicznie przez PUE ZUS, przez przedstawiciela czy pocztą.
 • Osoby pobierające świadczenie mogą pracować zarówno w zakładzie pracy chronionej, jak i na otwartym rynku pracy. Jednak może to wpłynąć na wysokość lub wypłatę świadczenia.

Jedna ocena “Jakie choroby uprawniają do renty?”
Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *