Ile w 2024 roku wynosi renta socjalna?

renta socjalna

Renta socjalna to świadczenie wypłacane co miesiąc przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) osobom uznanym za niezdolne do pracy. Co warto wiedzieć o rencie socjalnej, na jak długo może zostać przyznana i ile wynosi w 2024 roku?

Czym jest renta?

Stanem zdrowia człowieka określa się jego zdolność do wykonywania pracy zarobkowej. Można wyróżnić dwie formy niezdolności do pracy:

 • Częściową, gdy osoba traci w dużym stopniu zdolność do pracy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
 • Całkowitą, gdy ktoś nie jest w stanie wykonywać żadnej pracy.

Wysokość renty socjalnej w 2024 roku

Sejm prowadzi prace nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej. Zmiana dotyczy rozważenia sposobu ustalania wysokości renty socjalnej poprzez zrównanie jej wysokości z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Renta socjalna wynosi obecnie 1588,44 zł brutto, czyli 1445 zł na rękę.

renta socjalna a dokumenty

Warunki ubiegania się o rentę socjalną

Renta socjalna jest przeznaczona dla osób niezdolnych do pracy, jednak przewidziano pewne warunki:

 • Osoba musi być pełnoletnia.
 • Nie może pobierać innych świadczeń takich jak emerytury czy różne formy rent.
 • Musi mieć ważne zaświadczenie lekarskie.
 • Niezdolność do pracy powinna wyniknąć przed 18 rokiem życia, podczas edukacji (do 25 roku życia) lub w czasie studiów doktoranckich.

Kto nie otrzyma renty socjalnej?

O rentę socjalną może ubiegać się osoba, która nie jest uprawniona do świadczeń takich jak:

 • emerytura,
 • odprawa emerytalna,
 • świadczenie przedemerytalne,
 • zasiłek przedemerytalny,
 • renta dla inwalidów,
 • renta strukturalna,
 • renta z powodu niezdolności do pracy,
 • świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli,
 • jakakolwiek inna renta lub świadczenie z instytucji zagranicznej.

Renta socjalna a zatrudnienie

Pobieranie renty socjalnej nie uniemożliwia podjęcia pracy. Kluczowe jest tu jednak uwzględnienie przychodu rencisty. Wysokość przychodu determinuje wysokość renty. Progi zarobkowe wpływają na kwotę świadczenia. Jeżeli dochód jest mniejszy niż 70 proc. średniego miesięcznego zarobku za kwartał, renta przysługuje w pełni, między 70 a 130 proc. – renta zostaje obniżona, a powyżej 130 proc. – zawieszona.

Okres wypłacania renty socjalnej

Renta socjalna może być przyznana:

 • Na stałe, gdy niezdolność do pracy jest trwała.
 • Na określony czas, w przypadku tymczasowej niezdolności do pracy.

Procedura ubiegania się o rentę socjalną

Aby ubiegać się o rentę socjalną, konieczne jest dostarczenie dokumentów do ZUS-u. Wniosek oraz wszelkie potrzebne formularze dostępne są na stronie ZUS oraz w każdej jednostce organizacyjnej Zakładu. Do dokumentów, które należy dostarczyć, zaliczają się: wniosek o rentę socjalną, zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, zaświadczenie o stanie zdrowia (zaświadczenie OL-9) oraz inne dokumenty medyczne potwierdzające stan zdrowia, dokumenty od pracodawcy (jeśli jesteś zatrudniony/-a) zawierające informacje o umowie i zarobkach oraz oświadczenie o posiadaniu nieruchomości rolnej przekraczającej 5 hektarów (jeśli jesteś jej właścicielem albo współwłaścicielem).

jak ubiegać się o rentę socjalną?

Wniosek o rentę socjalną możesz złożyć osobiście lub może to zrobić za Ciebie przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny, kierownik ośrodka pomocy społecznej lub inna osoba upoważniona przez Ciebie na piśmie. Ważne jest, by wszelkie pełnomocnictwa były odpowiednio udokumentowane i podpisane.

Gdzie i w jaki sposób złożyć dokumenty o rentę socjalną?

Wniosek o rentę socjalną składa się:

 • w jednostce organizacyjnej ZUS-u (pisemnie lub ustnie do protokołu);
 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub polskiego urzędu konsularnego.

Podsumowując, procedura aplikowania o rentę socjalną jest wyraźnie określona i wymaga dostarczenia konkretnych dokumentów. Ważny jest, aby potencjalni beneficjenci byli świadomi wszelkich przysługujących im praw, konieczności wypełnienia obowiązków i zdawali sobie sprawę z możliwych zmian, które mogą wpłynąć na wysokość świadczenia.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *