Turnusy rehabilitacyjne a dofinansowanie z PFRON

turnus rehabilitacyjny

Turnus rehabilitacyjny to dla seniora niekiedy jedyna szansa na podratowanie nadszarpniętego zdrowia. Zanim z niego skorzystamy, warto postarać się o dofinansowanie wyjazdu. Jakie warunki trzeba spełnić, by ubiegać się o dopłatę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych? Kto na turnus pojedzie w pierwszej kolejności?

Czym jest turnus rehabilitacyjny?

Turnus rehabilitacyjny jest zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączoną z wypoczynkiem. Koncentruje się na ogólnej poprawie sprawności psychicznej i fizycznej uczestników oraz rozwijaniu przez nich umiejętności społecznych.

Kto może skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego?

Z turnusu mogą korzystać osoby ze schorzeniami układu krążenia, schorzeniami układu oddechowego, chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, przewlekłymi chorobami wątroby, schorzeniami układu immunologicznego, przewlekłym zapaleniem trzustki, chorobami układu pokarmowego, chorobami neurologicznymi, dysfunkcją narządu ruchu, chorobami układu krwiotwórczego, schorzeniami dermatologicznymi (chorobami skóry), schorzeniami reumatycznymi, schorzeniami metabolicznymi, chorobami układu moczowo-płciowego, schorzeniami kręgosłupa, schorzeniami laryngologicznymi, zaburzeniami rozwoju psychoruchowego czy schorzeniami endokrynologicznymi (m.in. niedoczynnością tarczycy). Zgodnie z założeniem do sanatorium mogą być kierowani wyłącznie pacjenci wystarczająco sprawni do samoobsługi bądź pozostający pod opieką.

Wyjazd na turnus rehabilitacyjny a dofinansowanie z PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rokrocznie przeznacza pulę środków na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych. Pobyt na turnusach ma poprawić ogólną kondycję osób z niepełnosprawnościami. Tym samym ma poskutkować ich niezależnością w życiu społecznym.

Przy wydaniu decyzji o dofinansowaniu wyjazdu do sanatorium PFRON pod uwagę szczególnie bierze takie schorzenia jak: choroba psychiczna, choroby układu krążenia oraz dysfunkcje narządu wzroku bądź ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich). Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON-u dotyczy wyłącznie wyjazdów krajowych.

Jak ubiegać się o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego z PFRON-u?

Obsługą wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON zajmują się powiatowe centra pomocy rodzinie. Wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego senior może pobrać z centralnej strony internetowej PFRON-u bądź strony PCPR-u. Formularze można nabyć też bezpośrednio w instytucji. Skierowanie na turnus musimy otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, czyli każdego, który świadczeń udziela w ramach kontraktu z NFZ. Wniosek nie może być wypełniony wcześniej niż na 3 miesiące przed jego złożeniem. Skierowanie wraz z dokumentacją poświadczającą ubieganie się o dofinansowanie należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo miejsce pobytu (w przypadku osób bezdomnych lub osób niepełnosprawnych pozostających pod stałą opieką).

Decyzja jest podejmowana w terminie do 30 dni od złożenia kompletnych dokumentów. Jeżeli w dokumentacji czegoś brakuje, PCPR powiadomi o tym składającego w terminie do 10 dni od dnia dostarczenia materiałów. Jeśli w trakcie rozpatrywania wniosku pojawią się wątpliwości, PCPR poinformuje wnioskodawcę o konieczności złożenia wyjaśnień.

Ile wynosi dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego z PFRON-u?

Wysokość dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest zależna od jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Dodatkowo pod uwagę bierze się następujące zasady:

 • dofinansowanie w wysokości 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawnych, którzy nie ukończyli 16. roku życia oraz osób niepełnosprawnych w wieku od 16 do 24 lat (niezależnie od stopnia niepełnosprawności). Warunkiem jest jednak, by taka osoba dalej się uczyła i nie pracowała;
 • dofinansowanie w wysokości 27% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przysługuje osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • z dofinansowania w wysokości 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia mogą skorzystać osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 • dofinansowanie w wysokości 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przysługuje opiekunowi osoby niepełnosprawnej;
 • z dofinansowania w tej samej wysokości (20%) mogą skorzystać także osoby niepełnosprawne zatrudnione w zakładzie pracy chronionej (niezależnie od stopnia niepełnosprawności).

W przypadku rozpatrywania wniosków o dofinansowanie z PFRON-u obowiązuje kryterium dochodowe. Wynosi ono odpowiednio: 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym i 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby zamieszkującej samotnie.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne jest ustalane na podstawie danych kwartalnych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Kto jako pierwszy może skorzystać z dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego z PFRON?

W przypadku przyznawania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego PFRON uwzględnia hierarchię opierającą się na stopniu niepełnosprawności oraz okresie, który minął od przyznania ostatniego dofinansowania tego typu. PFRON dofinansowanie przyznaje w następującej kolejności:

 • dzieci i młodzież w wieku do 16 lat oraz osoby w wieku do 24 lat uczące się i nie pracujące bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które nigdy nie otrzymały dofinansowania lub otrzymały ostatnie dofinansowanie nie później niż w 2012 roku,
 • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które otrzymały ostatnie dofinansowanie w latach 2013-2015,
 • osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które otrzymały ostatnie dofinansowanie w latach 2013-2015,
 • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które otrzymały ostatnie dofinansowanie w latach 2016-2018,
 • osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które otrzymały ostatnie dofinansowanie w latach 2016-2018,
 • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które otrzymały ostatnie dofinansowanie w latach 2019-2020,
 • osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które otrzymały ostatnie dofinansowanie w latach 2019-2020,
 • osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, które nigdy nie otrzymały dofinansowania lub otrzymały dofinansowanie nie później niż w 2020 roku,
 • w przypadku niewykorzystania środków finansowych przez osoby wymienione pozostałe osoby niepełnosprawne, które otrzymały dofinansowanie w 2021 roku.

Kiedy PFRON może podwyższyć albo obniżyć wysokość dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego?

Na podwyższone dofinansowanie (do 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) pobytu na turnusie rehabilitacyjnym mogą liczyć osoby niepełnosprawne znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Z wyższej dopłaty może skorzystać także opiekun osoby niepełnosprawnej, jeśli pozostaje z nią we wspólnym gospodarstwie domowym, lub gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty jego obecności na turnusie.

Obniżenie dofinansowania turnusu może mieć miejsce wtedy, kiedy możliwości finansowe PFRON-u są ograniczone w stosunku do potrzeb w danym roku. Wówczas dofinansowanie może być przyznawane raz na dwa lata bądź obniżone nie więcej niż o 20% od kwot uwzględnionych w specjalnym zestawieniu.

Dofinansowanie z PFRON a wybór ośrodka na turnus rehabilitacyjny

Po otrzymaniu decyzji o uzyskaniu dofinansowania osoba niepełnosprawna ma 30 dni na znalezienie turnusu i poinformowanie PCPR-u o swoim wyborze. Nie może to nastąpić później niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu.

PCPR w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia sprawdza, czy wskazany ośrodek ma odpowiednie wpisy do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, a także, czy jest uprawniony do przyjmowania osób z daną dysfunkcją bądź schorzeniem; świadczenia usług na rzecz osób niepełnosprawnych. Kluczowa jest tu kwestia zapewnienia odpowiedniej kadry.

Jeżeli wybór nie zostanie zweryfikowany pozytywnie, PCPR poinformuje o tym wnioskodawcę. Ten będzie mógł wskazać kolejny ośrodek. Jeśli tego nie zrobi, dofinansowanie przepadnie.

Komu zostanie przekazane dofinansowanie z PFRON-u do turnusu rehabilitacyjnego?

Organizatorzy turnusów rehabilitacyjnych dofinansowanie do kuracjusza otrzymają wówczas, gdy spełnią określone normy. W każdym wpisie do rejestru wyszczególnione są bowiem dysfunkcje i schorzenia, z którymi mogą być przyjmowani uczestnicy turnusu. Organizator turnusu musi potwierdzić w PCPR możliwość przyjęcia danej osoby na turnus nie później niż na 14 dni przed jego rozpoczęciem.

Turnus rehabilitacyjny a dofinansowanie pobytu opiekuna

Jeśli senior jako przyszły uczestnik turnusu rehabilitacyjnego ma orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) i nie ma ukończonych 16 lat, może postarać się także o dofinansowanie pobytu jego opiekuna. Tę opcję we wniosku o skierowanie na turnus musi uwzględnić lekarz. Całość należy odpowiednio umotywować.

Opiekun musi mieć ukończone 16 lat (jeśli jest członkiem rodziny zamieszkującym wspólnie z osobą niepełnosprawną). W pozostałych przypadkach wymagana jest pełnoletność. Opiekun osoby niepełnosprawnej nie może być członkiem kadry na turnusie ani nie może być osobą niepełnosprawną wymagającą opieki.

Ile trwa turnus rehabilitacyjny z PFRON?

Turnus rehabilitacyjny dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych trwa 14 dni.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *