Komu przysługuje dodatek stażowy – ile wynosi? Wyjaśniamy

dodatek stażowy dla seniora

Część pracujących seniorów może skorzystać z różnych płacowych benefitów. Jednym z nich jest dodatek stażowy. Komu przysługuje i ile wynosi?

Czym jest dodatek stażowy?

Dodatek stażowy to forma bonusu dla pracownika, który przepracował określoną liczbę lat w danym sektorze gospodarczym. Ostateczna wysokość wypłaty zależy od liczby i wartości składników wynagrodzenia i jest regulowana przez Ustawę z 26 czerwca 1974 roku. „Kodeks pracy”

Komu przysługuje dodatek za wysługę lat?

Bonus z mocy prawa wypłacany jest pracownikom sfery budżetowej i przysługuje za określony staż pracy, czyli zakończone okresy zatrudnienia. Do pracowników tych zaliczeni są m.in.:

  • pracownicy sądów (w tym prokuratur),
  • nauczyciele,
  • lekarze i pozostali pracownicy służby zdrowia,
  • urzędnicy (pracownicy samorządowi),
  • żołnierze zawodowi,
  • osoby zatrudnione jako kolejarze itp.

Jak obliczany jest dodatek stażowy?

Wysokość dodatku stażowego dla seniora zależy od wysokości pensji. Ta zaś różnicuje się w zależności od:

  • kwalifikacji,
  • stanowiska,
  • okresów zatrudnienia.

Wysokość poszczególnych składników pensji została uregulowana w art. 22 ust. 1 ustawy o pracownikach urzędów państwowych (pracownikach samorządowych).

Dodatek w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego należy się za ponad pięcioletnią pracę w urzędach państwowych. Co roku wzrasta o 1%, ale nie dłużej niż do osiągnięcia wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Do dodatku stażowego nie wlicza się prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego. Od stażu pracy zależą uprawnienia pracownicze.

Dodatek stażowy a nauczyciele

W przypadku nauczycieli dodatek wypłacany jest na mocy odrębnych przepisów, a mianowicie Karty Nauczyciela. Istotną różnicą jest fakt rozpoczęcia wypłaty bonusu, poczynając od czwartego roku zatrudnienia. Jego wartość oraz progresja pozostają bez zmian. Do bonusu z każdym rokiem dolicza się 1% wysokości wynagrodzenia zasadniczego. Maksymalny dodatek wynosi nie więcej niż 20%. Jeśli nauczyciel jest zatrudniony w więcej niż jednej szkole, okresy stażu pracy ustala się oddzielnie dla każdej z nich.

Dodatek stażowy a sektor prywatny

W przypadku prywatnych pracodawców, to czy pracownik dostanie dodatek stażowy, czy nie leży wyłącznie w gestii pracodawcy. To on ustala, na jakich zasadach będzie przyznawany bonus. Jeżeli zdecyduje się na taki krok, wszystkie postanowienia muszą być podane do wiadomości pracowników i zawarte w regulaminie zakładowym bądź / i umowach z pracownikami.

Dodatek stażowy a płaca minimalna

Od początku 2020 roku dodatek stażowy został wyłączony z katalogu składników wynagrodzenia uwzględnianych w płacy minimalnej. Tym samym pracodawcy zostali zobowiązani do podniesienia pensji zatrudnionym, którzy bez tego teoretycznie zarabialiby mniej niż dopuszcza prawo (gdyż wcześniej w wysokość pensji minimalnej mieli wkalkulowany dodatek stażowy).

Zasady wypłaty dodatku stażowego

Dodatek stażowy zazwyczaj jest wypłacany wraz ze standardowym wynagrodzeniem. Nalicza się go od miesiąca następującego po tym, w którym pracownik nabył uprawnienie. Podobnie jest w przypadku wypłaty wyższego dodatku, do którego pracownik nabył prawo. W sytuacji, gdy uprawnienia do wyższego dodatku bądź do dodatku w ogóle nastąpiły na początku miesiąca, wówczas zostanie on wypłacony za dany miesiąc.

Dodatek stażowy a wymogi prawne

Bonus za wysługę lat czasami przysługuje seniorowi nawet mimo nieobecności w pracy z powodu choroby, opieki nad dzieckiem czy innym członkiem rodziny (jeżeli pracownik pobiera zasiłek z ubezpieczenia społecznego). Dodatek stażowy nie zwiększa podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, jak również: zasiłku chorobowego czy zasiłku opiekuńczego bądź świadczenia rehabilitacyjnego. Bonifikata nie przysługuje w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego i jest zazwyczaj wliczana do podstawy wymiaru tego zasiłku.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *