Kiedy komornik może zająć emeryturę – sprawdź, jakie ma prawa

Kiedy komornik może zająć emeryturę?

Wysokie ceny, a jednoczenie niezbyt wygórowane świadczenia emerytalne, generują potężne zadłużenie wśród seniorów. W czerwcu 2022 roku w Polsce łączne zaległości osób po 65. roku życia wyniosły niemal 10,5 mld zł. Nieterminowe spłacanie zobowiązań może prowadzić do egzekucji komorniczej. Sprawdź, ile może zabrać Ci komornik.

Kim jest komornik?

Działalność komornika jest uregulowana Ustawą z 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych i Ustawą z 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych. Komornik to funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym właściwym ze względu na dany teren. Jest urzędnikiem państwowym, a egzekucję długu prowadzi w imieniu wierzyciela.

Jakie zadania ma komornik?

Głównym zadaniem komornika jest egzekucja długów na podstawie tytułów wykonawczych, czyli sądowych nakazów spłaty. Uprawniają one komornika do odebrania należności nawet w przypadku konieczności użycia rozwiązań siłowych. Egzekucja komornicza może być prowadzona tak samo z majątku emeryta, jak i osoby przed wiekiem emerytalnym. Komornik może zająć:

  • ruchomości i nieruchomości należące do dłużnika (a następnie poddać je licytacji),
  • wynagrodzenie dłużnika (także część świadczeń rentowych bądź emerytalnych),
  • konto dłużnika.

Metoda egzekucji, którą wybiera komornik, zależy od składników majątku i dyspozycji kredytodawcy; po uwzględnieniu przepisów.

Kiedy następuje egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza to nie pierwsza, lecz ostatnia droga wynikająca z nieterminowych spłat należności. Jest realizowana dopiero wtedy, gdy próby ugodowego uregulowania długu nie przyniosły efektu. Wówczas z windykacji polubownej konieczna staje się windykacja sądowa skutkująca wydaniem komornikowi tytułu wykonawczego.

Komornicy mają obowiązek dokumentowania czynności egzekucyjnych prowadzonych w terenie. Powinni robić to za pomocą nagrań, a następnie dołączyć materiał do akt postępowania. Są także zobligowani do wręczenia dłużnikom formularzy skargi. To działanie jest motywowane odgórnie chęcią zapewnienia zadłużonym większej obrony ich praw.

Jaki procent emerytury może zająć komornik?

Wysokość uszczuplenia komorniczego zależy od rodzaju zadłużenia, z którym zmaga się senior.

  • Komornik może zabrać maksymalnie 25 proc. emerytury, jeśli zadłużenie wynika z nieuiszczonego czynszu bądź zaległości powstały z tytułu niespłaconych kredytów, pożyczek itp.;
  • 50 proc. emerytury – gdy zaległości wynikają z pobytu w zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych bądź pobytu w domach pomocy społecznej;
  • 60 proc. emerytury – przy należnościach alimentacyjnych.

Komornik nie ma prawa pobierać środków z otrzymywanych przez dłużnika świadczeń alimentacyjnych czy zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych itp.

Emerytura w 2022 roku a kwota wolna od potrącenia

Komornik jest zobowiązany do działania zgodnego z prawem. Ustawa z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nakłada na niego szereg ograniczeń. Wskazane poniżej progi gwarantują dłużnikowi pozostawienie mu choć minimalnych środków niezbędnych do życia.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego to ogólnie dla emerytur i rent – zgodnie z komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 15 lutego 2022 roku – 980,19 zł. Chyba że sprawa dotyczy długów alimentacyjnych: wtedy to 594,05 zł. W przypadku m.in. nienależnie pobranych świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji kwotą wolną od potrąceń jest 784,16 zł. Przy potrącaniu należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych kwota wolna od egzekucji wynosi 237,61 zł.

Egzekucja komornicza a wypłata emerytury

Egzekucja z emerytury zostanie nałożona po tym, jak komornik po zwróceniu się do ZUS-u bądź odpowiednio KRUS-u wskaże emeryta objętego postępowaniem komorniczym. Świadczenie będzie pomniejszane automatycznie (przed wypłatą), co oznacza, iż senior otrzyma je już po wszystkich potrąceniach.

Egzekucja komornicza a trzynasta bądź czternasta emerytura

Trzynasta i czternasta emerytura na mocy ustawy są wolne od egzekucji komorniczej. Czasami jednak może się zdarzyć, że zostaną częściowo zajęte przez poborcę, co jest wynikiem błędu. Gdy dodatki zostaną objęte egzekucją, należy jak najszybciej skontaktować się z bankiem i urzędem odpowiedzialnym za wypłacanie trzynastek i czternastek (Zakładem Ubezpieczeń Społecznych bądź jego odpowiednikiem). Po wskazaniu luki w systemie pieniądze powinny wrócić na Twój rachunek bankowy.

Jeśli z konta w ramach egzekucji została pobrana zbyt wysoka kwota, dłużnik powinien w ciągu 7 dni skontaktować się z egzekutorem. Gdy z różnych względów komornik nie uwzględni naszych argumentów, możemy złożyć skargę na jego działanie.

Emerytura a dodatkowa praca. Czy komornik może zająć pensję?

Komornik nie ma podstaw umotywowanych prawnie, by łączyć obie egzekucje. Stąd też zaspokojenie roszczeń z reguły jest prowadzone zwykle wyłącznie ze świadczenia emerytalnego. Chyba że w grę wchodzą zaległości alimentacyjne. Dobro dzieci w prawie traktowane jest jako priorytet, dlatego w takiej sytuacji dochody są sumowane i potrącane proporcjonalnie.

Wartość minimalnego wynagrodzenia (w 2022 roku to 3010 zł brutto na umowie o pracę) stanowi część wolną od potrąceń komorniczych (nie dotyczy to jednak zajęć związanych z alimentami). Kwoty wolne od potrąceń obliczane są adekwatnie do części etatu.

Należności z tytułu umowy o dzieło czy umowy zlecenie nie są chronione przed windykacją, co oznacza, że komornik może zabrać nam nawet 100% wynagrodzenia. Jeśli jednak udowodnimy, że są to środki przelewane regularnie i niezbędne nam do życia, nie będą podlegały zajęciu w całości. Wówczas komornik powinien kierować się regulacjami takimi jak w odniesieniu do umowy o pracę.

Co zrobić, by komornik przestał zajmować emeryturę?

Są przynajmniej dwie ścieżki wyjścia z karuzeli zadłużeń, a w praktyce doprowadzenia do sytuacji, w której komornik sądowy odstąpi od ściągania należności. W obu przypadkach konieczne jest opracowanie i wdrożenie strategii działania, uprzednio dostosowując rodzaj propozycji do możliwości finansowych.

Skorzystaj z oszczędności

Najbardziej oczywistą, a zarazem zwykle najtrudniejszą opcją odstąpienia komornika od egzekucji, jest spłacenie długu. Zoptymalizuj swoje potrzeby i przemyśl, czy właśnie teraz nie przyszedł czas na ewentualne skorzystanie z zaskórniaków odłożonych na czarną godzinę. Jeśli nie możesz od razu spłacić długu w całości, spróbuj robić to stopniowo, aczkolwiek regularnie, co pozwoli umorzyć proporcjonalną część zadłużenia. Zabierz pieniądze z lokaty bądź poproś o wsparcie rodzinę i znajomych. Ostatecznością jest postaranie się o pożyczkę dla zadłużonych.

Zawrzyj ugodę z wierzycielem – postaraj się o rozłożenie długu na raty

Jeśli dług znacznie przewyższa nasze możliwości finansowe, sposobem na wyjście z impasu może być również szczera rozmowa. Spróbujmy porozumieć się z dłużnikiem. Zawarcie ugody rozkładającej wierzytelność na wiele mniejszych rat pozwoli na finansowy oddech, gdyż wstrzyma egzekucję z majątku.

Egzekucja komornicza a przedawnienie długu

Ogółem tego typu roszczenia stają się nieważne po 6 latach. Od wskazanej zasady istnieje szereg wyjątków. Zadłużenie za jazdę bez biletu zostanie przedawnione po roku, a debet na koncie po 2 latach. Nieopłacone należności czynszowe, te z tytułu usług telekomunikacyjnych czy prowadzenia działalności gospodarczej dezaktualizują się po 3 latach. Tak samo po 3 latach przedawniają się odsetki naliczone za okres po wydaniu prawomocnego orzeczenia w sprawie długu.

W ramach postępowania egzekucyjnego przedawnienie długów w praktyce nie jest jednak możliwe, gdyż od dnia rozpoczęcia egzekucji aż do jej zakończenia bieg przedawnienia wierzytelności zostaje zawieszony. Po umorzeniu postępowania okres przedawnienia liczy się od nowa, jednak może zostać wstrzymany kolejną egzekucją.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *