Komu przysługuje emerytura rolnicza? Gdzie złożyć wniosek?

emerytura rolnicza seniora

Emerytura rolnicza to świadczenie zabezpieczające finansowy los seniora. Jest wypłacane z Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, byś mógł się o nie ubiegać.

Czym jest emerytura rolnicza?

Emerytura rolnicza to świadczenie pieniężne wypłacane regularnie osobie uprawnionej, która pracowała zawodowo i w związku z tym podlegała ubezpieczeniom społecznym. Źródłem finansowania emerytur jest składka odprowadzana regularnie od osiąganych przychodów. Okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu jest okresem ubezpieczenia społecznego rolników, począwszy od 1 stycznia 1991 roku.

Kto może wystąpić o emeryturę rolniczą?

O emeryturę rolniczą mogą starać się osoby, które przede wszystkim ukończyły wiek emerytalny. 60 lat w przypadku kobiet i o 5 lat więcej w odniesieniu do mężczyzn. A także te, które mają udokumentowany minimum 25-letni okres składkowy (podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu). Inaczej rzecz ujmując – staż pracy.

Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który udokumentował:

 • okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz podlegania z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu rolników i opłacaniu składek,
 • podleganie ubezpieczeniu społecznemu, w przypadku gdy wnioskodawca legitymuje się innym ubezpieczeniem społecznym niż rolnicze,
 • ubezpieczenia przebyte w państwach UE/EOG, Szwajcarii lub w państwach połączonych z Polską umową o zabezpieczeniu społecznym (jeśli wnioskodawca legitymuje się okresami ubezpieczenia za granicą).

Gdzie złożyć wniosek o emeryturę rolniczą?

Zapisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników regulują, że prawo do emerytury rolniczej ustala się na podstawie wniosku osoby zainteresowanej. Wnioskodawca musi uwzględnić:

 • formularz KRUS SR-20 (wniosek o emeryturę),
 • kwestionariusz KRUS SR-21A (dotyczący okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu) lub odpowiadający mu formularz unijny – E-207.

Do wniosku należy dołączyć dowody potwierdzające prawo do przyznania emerytury oraz wpływające na jej wysokość.

Wniosek składa się do placówki KRUS-u właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, przesłać pocztą bądź dostarczyć elektronicznie.

Ile wynosi emerytura rolnicza?

Rolnicze świadczenie emerytalne złożone jest z dwóch elementów – części składkowej i uzupełniającej.

 • część składkową ustala się, przyjmując po 1% emerytury podstawowej za każdy rok podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu,
 • część uzupełniająca wynosi 95% emerytury podstawowej, jeżeli liczba lat przyjęta do ustalenia części składkowej […], jest mniejsza od 20; przy każdym pełnym roku od 20 lat część uzupełniającą zmniejsza się o 0,5% emerytury podstawowej,
 • część uzupełniająca nie może wynosić mniej niż 85% emerytury podstawowej, a suma części uzupełniającej i części składkowej nie może być mniejsza od emerytury podstawowej.

Jakie zmiany w emeryturach rolniczych wprowadzono w 2022 roku?

Najważniejsze zmiany w emeryturach rolniczych, obowiązujące od 15 czerwca 2022 roku, to:

 • brak konieczności zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej (przekazywania gospodarstwa) w celu uzyskania prawa do emerytury,
 • o rentę rolniczą będą mogły się ubiegać osoby całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym. Tylko wtedy, jeśli przez co najmniej 25 lat podlegały ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu – osoba, która spełnia łącznie następujące warunki,
 • okres odbywania służby wojskowej zostaje doliczony do wysokości emerytury rolniczej. Przy czym dotyczy to służby wojskowej przed 1 stycznia 1999 roku. I odnosi się do osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, które nie mają emerytury z ZUS,
 • jeśli jest wypłacana okresowa renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy, skrócony został okres umowy dzierżawy. Umowa może zostać zawarta na okres, na jaki ustalono prawo do renty,
 • opiekunom osób z niepełnosprawnościami będą przysługiwały turnusy regeneracyjne,
 • osoby objęte ubezpieczeniem społecznym w ZUS m.in. z tytułu pobierania świadczenia integracyjnego, stypendium czy odbywania czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy lub odbywania służby zastępczej także będą podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników,
 • rolnicy-emeryci będą mogli korzystać od przyszłego roku z rehabilitacji w centrach rehabilitacji rolników KRUS.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *