Skierowanie do sanatorium – czy senior może z niego skorzystać?

skierowanie do sanatorium

Kondycję seniora da się poprawić różnymi sposobami. Jednym z nich jest wyjazd do sanatorium. Pobyt w ośrodku to szansa na wzmocnienie organizmu i powrót do pełnej sprawności. Jednak by cieszyć się stosunkowo niedrogą opcją leczniczego wypoczynku, najpierw trzeba postarać się o skierowanie. Kto może je otrzymać? Jakie warunki trzeba spełnić?

Czym jest sanatorium?

Sanatorium to zakład lecznictwa uzdrowiskowego położony w miejscu o dużych walorach przyrodniczych, leczniczych i rekreacyjnych. Taka kompozycja czynników pozwala wywierać korzystny wpływ na kuracjuszy. Przyjeżdżają oni do ośrodka, by poddać się różnego rodzaju zabiegom prozdrowotnym i tym samym polepszyć stan swojego ciała.

Kto może wystawić seniorowi skierowanie do sanatorium?

By bezpłatnie skorzystać z leczenia uzdrowiskowego w sanatorium, senior powinien: otrzymać skierowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) bądź Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Jeśli nie chcemy przechodzić tej procedury, na odpoczynek możemy udać się do prywatnej lecznicy. Niestety wówczas pobyt będzie wiązał się z o wiele większymi kosztami.

Skierowanie do sanatorium wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Jest nim każdy medyk, który udziela świadczeń w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zarówno lekarz rodzinny, jak i lekarz specjalista.

Komu w pierwszej kolejności przysługuje skierowanie do sanatorium?

Leczenie sanatoryjne w ramach tzw. „prewencji rentowej” w pierwszej kolejności kierowane jest do osób aktywnych zawodowo bądź takich, którym z racji dolegliwości może grozić utrata zdolności do pracy. W takiej sytuacji skierowanie przysługuje wyłącznie:

  • ubezpieczonym w ZUS-ie / KRUS-ie,
  • starającym się o świadczenie rehabilitacyjne albo rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • otrzymującym świadczenie rehabilitacyjne bądź rentę okresową z uwagi na swoją niezdolność do aktywności zawodowej.

Sanatorium to miejsce zdrowotnego wypoczynku m.in. dla seniorów cierpiących na choroby kardiologiczne, choroby ortopedyczno-urazowe, choroby dolnych dróg oddechowych bądź inne przewlekłe bolączki. Pobyt w sanatorium może być kontynuacją leczenia szpitalnego.

Oprócz dorosłych z tego typu kuracji mogą skorzystać dzieci i młodzież (do 18. roku życia).

Jakie badania należy wykonać przy skierowaniu do sanatorium?

W przypadku seniora przed wypisaniem skierowania do sanatorium lekarz pod uwagę bierze wyniki badań podstawowych pacjenta. Są to badania typu: OB, morfologia, RTG klatki piersiowej (obecnie tylko w sytuacji, gdy jest ku temu wskazanie), badanie moczu i EKG. W przypadku ukończenia przez pacjenta 60. roku życia i/lub występowania schorzeń kardiologicznych szczególną uwagę zwraca się również na wynik pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. W przypadku dzieci – obok badania moczu, morfologii i OB – konieczne jest zbadanie kału w celu wykluczenia obecności w nim jaj pasożytów.

Co zawiera skierowanie do sanatorium?

W skierowaniu lekarz uwzględnia aktualny stan zdrowia seniora, w tym określa stopień jego samodzielności. Do sanatorium mogą zostać skierowani wyłącznie pacjenci wystarczająco sprawni! Jeśli zajdzie taka potrzeba, dodatkowo wypełnia rubrykę z przeciwwskazaniami do leczenia uzdrowiskowego – uwzględnia przeszkody zdrowotne wykluczające pacjenta z korzystania z niektórych zabiegów z udziałem naturalnych surowców leczniczych. Do dokumentów należy dołączyć kartę informacyjną ze szpitala, jeśli pacjent w ciągu ostatnich 12 miesięcy przechodził tego typu leczenie.

Gdzie senior powinien dostarczyć skierowanie do sanatorium?

Wypełniony wniosek należy przesłać do NFZ-u (może to za nas zrobić lekarz). Możemy też osobiście odwiedzić wojewódzki oddział Funduszu, właściwy ze względu na nasze miejsce zamieszkania, i tam złożyć pismo. Trzeba to zrobić w ciągu 30 dni od dnia wystawienia dokumentu, pod rygorem utraty ważności skierowania. Jeśli dokument został wypełniony poprawnie, dalsza procedura polega na zarejestrowaniu skierowania i nadaniu mu numeru ewidencyjnego. W przeciwnym wypadku urzędnik zwraca pismo pacjentowi od razu bądź przesyła pocztą w celu poprawienia albo uzupełnienia brakujących danych.

Kiedy skierowanie do sanatorium zostanie rozpatrzone?

Po dostarczeniu skierowania do oddziału Funduszu jego zasadność oceni specjalista z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego / rehabilitacji medycznej. Albo fachowiec w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej. Gdy rozpozna stan zdrowia pacjenta i uzna to za konieczne, może dokonać zmiany profilu leczenia (rodzaju leczenia) uwzględnionego przez lekarza kierującego. I stwierdzić np., że na naszą dolegliwość lepsze będzie nie sanatorium uzdrowiskowe, lecz szpital uzdrowiskowy. Orientacyjny czas oczekiwania na decyzję oddziału NFZ-u to 30 dni, licząc od daty wpływu skierowania. Jeśli decyzja będzie pozytywna, skierowanie zostanie zarejestrowane w systemie. Od tej pory jego status będziemy mogli śledzić w przeglądarce skierowań do sanatorium.

Skierowanie do sanatorium bez dodatkowego potwierdzania

W przypadku interesantów większości wojewódzkich oddziałów NFZ-u oczekiwanie na wyjazd do sanatorium trwało dłużej niż 18 miesięcy. Do niedawna po tym okresie skierowania na leczenie uzdrowiskowe poddawano weryfikacji: pod kątem oceny zasadności wystawienia skierowania oraz pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego. Sprawdzano, czy w międzyczasie u pacjenta nie wystąpiły przeciwwskazania do typu leczenia uzdrowiskowego wskazanego w wystawionym skierowaniu. Obecnie potwierdzenie skierowania nie jest praktykowane (nie ma takiego obowiązku). Może to prowadzić do sytuacji, w której senior po przejściu badania wstępnego w sanatorium zostanie odesłany do domu, gdyż placówka nie będzie w stanie zaoferować mu kuracji odpowiedniej do jego stanu zdrowia.

Odmowa skierowania do sanatorium a odwołanie od decyzji

W przypadku negatywnej decyzji lekarza specjalisty z oddziału wojewódzkiego NFZ-u otrzymamy pisemną informację wraz z uzasadnieniem przyczyn odmowy wyjazdu do sanatorium. Obecnie od decyzji, którą wyda Narodowy Fundusz Zdrowia, pacjentowi przysługuje odwołanie. Jest to możliwe na takiej samej zasadzie jak w przypadku wszystkich decyzji administracyjnych. Skargę należy złożyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania skarżącego.

Jak często lekarz może wystawiać skierowanie do sanatorium?

W przypadku dorosłych lekarz ubezpieczenia zdrowotnego skierowanie do sanatorium może wystawić nie wcześniej niż przed upływem 12. miesięcy od okresu, który upłynął od dnia zakończenia przez pacjenta ostatniego sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej. Rozwiązanie to motywowano faktem, iż w krótszej perspektywie lekarz nie jest w stanie właściwie określić wpływu kuracji w sanatorium na zdrowie pacjenta. W praktyce takie założenie umożliwiło choć częściowe skrócenie kolejek osób chętnych do wzięcia udziału w leczeniu uzdrowiskowym.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *