Jakie są rodzaje leczenia uzdrowiskowego?

rodzaje leczenia uzdrowiskowego seniora

Celem leczniczych działań terapeutycznych jest uzyskanie poprawy stanu zdrowia pacjenta. Jednakże w zależności od wieku i rodzaju naszego schorzenia na leczenie zostaniemy skierowani do innego ośrodka. Sprawdź, jakiego typu placówki leczenia uzdrowiskowego wyróżniamy i czym charakteryzuje się każda z nich.

Czym jest leczenie uzdrowiskowe?

Leczenie uzdrowiskowe to zespół zorganizowanych, usystematyzowanych działań mających na celu poprawę kondycji pacjenta. Ten rodzaj leczenia opiera się na całościowym i wielokierunkowym oddziaływaniu na organizm za pośrednictwem czynników przyrodniczych.

Kto może korzystać z leczenia uzdrowiskowego?

Z leczenia uzdrowiskowego mogą korzystać dzieci od 3. roku życia, młodzież i dorośli. Konieczne jest, by osoby kierowane na leczenie były wystarczająco sprawne do odbycia podróży do sanatorium bądź szpitala uzdrowiskowego, samodzielne (zdolne do samoobsługi) oraz gotowe do korzystania z zabiegów leczniczych.

Jakie są rodzaje leczenia uzdrowiskowego?

W prawie wyróżniono kilka rodzajów leczenia uzdrowiskowego, które w zależności od rodzaju mają odmienny czas trwania i formę finansowania. Do form leczenia uzdrowiskowego zalicza się:

  • sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych,
  • szpitalne leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych,
  • sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe dzieci od 3 do 6 roku życia,
  • sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe dzieci od 7 do 18 roku życia,
  • szpitalne leczenie uzdrowiskowe dzieci od 3 do 18 roku życia,
  • uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym,
  • uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym,
  • ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe dzieci i dorosłych.

Sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych

Pobyt w sanatorium to niewątpliwe najpopularniejsza forma leczenia uzdrowiskowego. Wstępne badanie lekarskie powinno być przeprowadzone w pierwszej dobie po przyjęciu, kontrolne minimum raz w trakcie pobytu, a końcowe do 48 godzin przed wypisaniem pacjenta z zakładu leczenia uzdrowiskowego. Weryfikacja leczenia balneologicznego i farmakologicznego jest ustalana i korygowana na bieżąco. W trakcie pobytu w sanatorium kuracjuszowi przysługują całodobowa opieka pielęgniarska oraz pomoc lekarska w nagłych przypadkach. Zapewniona jest również dieta zgodna z profilem leczenia oraz edukacja zdrowotna. Leczenie trwa 21 dni.

Zabiegi fizykalne są realizowane przez 6 dni w tygodniu. Sanatorium jest zobowiązane do zapewnienia pensjonariuszowi przynajmniej 3 zabiegów dziennie ukierunkowanych na leczenie schorzenia będącego wskazaniem do leczenia uzdrowiskowego.

Ważne! Dorośli, niemający orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności i niebędący osobami do 26. roku życia (kontynuującymi naukę), ponoszą częściowe koszty pobytu w sanatorium. Na ich wysokość składają się koszty wyżywienia i standard zajmowanego pokoju, a także opłaty klimatyczne, które może pobierać uzdrowisko.

Szpitalne leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych

Przez cały pobyt w ośrodku kuracjusz ma zapewnione konsultacje lekarskie oraz leczenie farmako- i balneologiczne. Zabiegi fizykalne dobrane indywidualnie w zależności od schorzenia są prowadzone przez 6 dni w tygodniu z zachowaniem regularności przynajmniej 3 zabiegów dziennie. Na czas pobytu w ośrodku kuracjuszowi zostaje zapewniona dieta oraz edukacja zdrowotna. Co tydzień wykonywane są kontrolne badania lekarskie. Pacjent ma zapewnioną całodobową opiekę lekarską. Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatny. Leczenie trwa 21 dni.

Sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe dzieci od 3 do 6 roku życia 

Dzieci mogą być kierowane na leczenie uzdrowiskowe wyłącznie pod nadzorem opiekuna prawnego. NFZ w całości pokrywa koszty pobytu dziecka (takie jak: opieka medyczna, zabiegi, zakwaterowanie czy wyżywienie). Opiekun koszty swojego zakwaterowania i wyżywienia ponosi we własnym zakresie. Zakwaterowanie dziecka wraz z opiekunem zapewnia zakład lecznictwa uzdrowiskowego.

Leczenie trwa 21 dni. W tym czasie organizowane są nie mniej niż 54 zabiegi fizjoterapeutyczne (średnio przynajmniej 3 zabiegi dziennie), w tym jeden zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych. Zabiegi są wykonywane przez 6 dni w tygodniu.

Ważne! W przypadku dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym bądź ewentualnie schorzeniami neurologicznymi o zbliżonym obrazie klinicznym z leczenia mogą skorzystać osoby do lat 18.

Sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe dzieci od 7 do 18 roku życia 

Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci trwa 21 dni i jest bezpłatne. Dojazd do miejsca leczenia uzdrowiskowego i z powrotem zabezpieczają rodzice (opiekunowie prawni) kuracjusza. Świadczenia opiekuńczo-wychowawcze są zapewnione zgodnie z obowiązującymi przepisami. Istnieje możliwość realizowania obowiązku szkolnego w zakresie szkoły podstawowej. Młodzież ze szkół średnich nie ma możliwości kontynuowania nauki w sanatorium, dlatego w jej przypadku leczenie uzdrowiskowe realizowane jest tylko w wakacje.

Wstępne badanie lekarskie przeprowadzone zostaje nie później niż w pierwszej dobie po przyjęciu. Kontrolne badanie lekarskie przeprowadzane jest minimum 2 razy w trakcie pobytu, a końcowe w okresie 48 godzin przed wypisem. 

Kuracjusz ma zapewnioną całodobową opiekę pielęgniarską (w obiekcie) i codzienny wieczorny obchód pielęgniarski. Pomoc lekarska w przypadku nagłego zachorowania udzielana jest każdorazowo  na wezwanie pielęgniarki.

W zakresie zabiegów fizykalnych trwających przez 6 dni w tygodniu powinny być zapewnione nie mniej niż 3 zabiegi dziennie, ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania do sanatorium, w tym zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych i dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne.

Zakład lecznictwa uzdrowiskowego zapewnia dietę zgodną z profilem leczenia, a także edukację zdrowotną.

Szpitalne leczenie uzdrowiskowe dzieci od 3 do 18 roku życia 

Szpitalne leczenie uzdrowiskowe dla dzieci jest bezpłatne, jednak dojazd do szpitala uzdrowiskowego oraz powrót z ośrodka opiekunowie osób niepełnoletnich muszą zabezpieczyć we własnym zakresie. W ramach pobytu w szpitalu uzdrowiskowym dzieci mogą korzystać z pokoi zabaw oraz świetlicy, a także zajęć szkolnych. Dzięki temu dzieci uczęszczające do podstawówek na leczenie mogą być kierowane przez cały rok. Inaczej jest w przypadku uczniów szkół średnich. Ci z pobytu w szpitalu uzdrowiskowym mogą korzystać wyłącznie w miesiącach wakacyjnych, gdyż w ich przypadku nie ma możliwości realizowania obowiązku szkolnego.

Wstępnemu badaniu lekarskiemu pacjent jest poddawany nie później niż w pierwszej dobie po przyjęciu. Następnie co tydzień prowadzone są kontrolne badanie lekarskie. Ostatnie z nich odbywa się nie wcześniej niż 24 godziny przed wypisem. W czasie pobytu kuracjusz może korzystać z całodobowej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej.

Pacjent jest poddawany minimum 3 zabiegom terapeutycznym dziennie przez 6 dni w tygodniu. Każdy z zabiegów jest dostosowany do indywidualnych potrzeb kuracjusza.

Na czas pobytu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego kuracjuszowi zapewniona jest dieta zgodną z profilem leczenia, a także promocja zdrowia.

 Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym trwa 27 dni.

Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym

Podobnie jak podczas pobytu w sanatorium wstępne badanie lekarskie jest przeprowadzane w pierwszej dobie po przyjęciu kuracjusza do ośrodka. Badanie końcowe zaś w odróżnieniu od sanatorium lekarz przeprowadza na 48 godzin przed wypisem pacjenta z zakładu lecznictwa uzdrowiskowego. Pomiędzy przyjęciem pacjenta a jego wypisem minimum raz w tygodniu prowadzone są kontrolne badania lekarskie.

Pacjent korzystający z uzdrowiskowej rehabilitacji leczniczej ma możliwość całodobowej opieki ze strony personelu medycznego, interweniującego w razie pogorszenia jego stanu zdrowia.

Zabiegi rehabilitacyjne prowadzone są w cyklu przed i popołudniowym we wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem niedzieli. Na cykl składa się minimum 5 zabiegów fizykalnych dziennie, w tym jeden zasadniczy zabieg bodźcowy.

Dieta ustalana jest zgodnie z profilem leczenia oraz połączona z edukacją zdrowotną i promocją zdrowia.

Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych trwa 28 dni.

Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym

Trwa 28 dni. Narodowy Fundusz Zdrowia nie ponosi kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z powrotem. Wstępne badanie lekarskie jest przeprowadzone w pierwszej dobie po przyjęciu na leczenie uzdrowiskowe. Badania kontrolne odbywają się co tydzień. Końcowe badanie lekarskie jest realizowane w ciągu 24 godzin przed wypisem.

Pacjent ma zapewniony codzienny dostęp do lekarza prowadzącego leczenie oraz doraźne interwencje lekarskie, a ponadto całodobową opiekę pielęgniarską. W zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych świadczeniodawca powinien zabezpieczyć wykonanie każdemu świadczeniobiorcy co najmniej 96 zabiegów fizjoterapeutycznych w ramach pobytu: średnio co najmniej 4 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie (w tym jednego zasadniczego zabiegu bodźcowego z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych) przez 6 dni zabiegowych w tygodniu.

Ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe dzieci i dorosłych

Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych składa się z bezpłatnych zabiegów fizykalnych. Tak samo jest w przypadku, jeśli chodzi o uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dzieci. Pacjent bądź jego opiekun (w przypadku dzieci) jest zobowiązany do pokrycia kosztów przejazdu, wyżywienia i zakwaterowania.

Wstępne badanie lekarskie jest przeprowadzone w ramach przyjęcia do ośrodka, a terapia opiera się na ustalonym wcześniej planie leczenia uzdrowiskowego. Ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe tym różni się od innych form, iż pacjent z niego korzystający nie przebywa w ośrodku. Przychodzi do niego tylko na zabiegi. Te odbywają się zgodnie z ustaleniami lekarza uzdrowiskowego. Są realizowane przez 6 dni w tygodniu z częstotliwością nie mniejszą niż 3 zabiegi dziennie.

Zarówno w przypadku dzieci, jak i dorosłych, ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe trwa od 6 do 18 dni zabiegowych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *