Podważenie testamentu seniora – kto, kiedy i jak może to zrobić?

podważenie testamentu seniora

Ostatnia wola zmarłego seniora nie zawsze musi zostać wypełniona. Istnieją przypadki, w których można zgłosić sprzeciw co do zapisów spadkodawcy. W prawie nazywane jest to „podważeniem testamentu”. Kto i w jakich sytuacjach może tego dokonać?

Jakie testamenty można podważyć?

W polskim prawie wyróżnia się dwa główne rodzaje testamentów: zwykłe oraz szczególne. Do pierwszej kategorii zalicza się testament notarialny, pisemny (holograficzny) oraz urzędowy (alograficzny). Do drugiej testamenty: ustny, wojskowy i podróżny. Forma testamentu nie wpływa na możliwość jego podważenia, gdyż wszystkie traktowane są równoważnie.

Kiedy można podważyć testament?

Sytuacje, w których możliwe jest podważenie testamentu, opisano w art. 945 „Kodeksu cywilnego”. Testament pozostaje nieważny, gdy został sporządzony:

  • w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli,
  • w wyniku błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod jego wpływem nie sporządziłby testamentu o takiej treści,
  • pod wpływem groźby.

Kto może podważyć testament?

Podważyć testament seniora może zarówno spadkobierca ustawowy, jak i testamentowy. Nie ma znaczenia, czy dana osoba była krewnym testatora oraz czy przysługuje jej prawo do zachowku. Jeżeli ktokolwiek podważy ważność testamentu, notariusz ma obowiązek odmówić sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Jak podważyć testament?

Podważenie testamentu seniora jest możliwe jedynie na drodze sądowej i tylko po przedstawieniu rzetelnych dokumentów mogących świadczyć o nieważności ostatniej woli testatora.

Kiedy najczęściej jest podważany testament?

Do podważenia testamentu seniora najczęściej dochodzi w momencie, w którym zostaje wszczęte postępowanie spadkowe. Zarzut nieważności testamentu w postępowaniu o jego zasądzenie często zgłaszają krewni zmarłego, którym pozostało jedynie roszczenie o zapłatę zachowku. Za najtrudniejsze uchodzi podważenie testamentu notarialnego.

Ile czasu jest na podważenie testamentu?

Na nieważność testamentu nie można powołać się po upływie 3 lat od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie 10 lat od otwarcia spadku.

Jakie skutki może mieć podważenie testamentu?

W przypadku, gdy testament zostanie skutecznie podważony, sąd orzeknie jego nieważność. Wówczas dziedziczenie odbędzie się na zasadach ogólnych bądź zgodnie z poprzednim testamentem (jeśli taki został sporządzony i nie zgłoszono uwag do jego treści). Jeżeli zostanie stwierdzone, że testament sfałszowano, sąd powiadomi o tym organy ścigania. W zależności od wagi czynu sprawca będzie musiał liczyć się z karą grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do 5 lat.

Jakie są koszty podważenia testamentu?

Koszty postępowania związane z udziałem w sprawie ponosi każdy. Ze względu na ewentualnie różny stopień zainteresowania stron wynikiem postępowania mogą one nieco odmiennie się rozkładać. Zgodnie z art. 520. „Kodeksu postępowania cywilnego”: „Jeżeli interesy uczestników są sprzeczne, sąd może włożyć na uczestnika, którego wnioski zostały oddalone lub odrzucone, obowiązek zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez innego uczestnika. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio, jeżeli uczestnik postępował niesumiennie lub oczywiście niewłaściwie”.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *