notarialny rejestr testamentów

Czym jest Notarialny Rejestr Testamentów? Czy warto z niego skorzystać?

Choć z pewnością każdy z seniorów wie, czym jest testament, to nie każdy zdaje sobie sprawę z zawiłości prawnych związanych z tym zagadnieniem. Tym bardziej niewiele osób jest świadomych funkcjonowania Notarialnego Rejestru Testamentów. A ten w sprawach spadkowych może być niezwykle pomocny.

Do czego służy Notarialny Rejestr Testamentów?

Notarialny Rejestr Testamentów uruchomiono 5 października 2011 roku. Prowadzi go Krajowa Rada Notarialna. To wykaz, w którym rejestruje się ostatnią wolę spadkodawcy. Rejestr uwzględnia zarówno testamenty notarialne, jak i te sporządzone poza kancelarią (jednak oddane do notariusza na przechowanie). Testament przechowuje się w kancelarii notarialnej przez 10 lat. Po tym okresie zostaje przekazany do sądu, a następnie do archiwum państwowego.

W jakim celu utworzono NORT?

O stworzeniu systemu rejestracji testamentów pomyślano w celu ułatwienia spadkobiercom ustalenia, czy dana osoba sporządziła testament. System pozwala na zmniejszenie ryzyka związanego z faktem, iż testament zostanie ujawniony z opóźnieniem bądź nie zostanie znaleziony.

Jakie korzyści dla seniora płyną z wpisu do NORT?

Notarialny Rejestr Testamentów pozwala szybciej docierać do poszukiwanego dokumentu, gdyż umożliwia łatwy dostęp do informacji, czy i w jakiej kancelarii bądź kancelariach złożono testament (testamenty). Dzięki zarejestrowaniu testamentu w systemie senior może być pewny, że spadkobiercy otrzymają dobytek zgodnie z jego wolą. Testament wprowadzony do systemu nie ma prawa zaginąć. U dowolnego notariusza rejestrowanie testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów następuje w ramach standardowej czynności notarialnej. Nie wiąże się z kosztami ze strony NORT i nie jest obowiązkowa.

Jakie informacje zawiera NORT?

W Notarialnym Rejestrze Testamentów archiwizuje się dane takie jak:

  • numer wynikający z kolejności wpisu w rejestrze,
  • data wpisu do ewidencji,
  • imiona, nazwisko, imiona rodziców oraz data i miejsce urodzenia testatora,
  • data i miejsce sporządzenia testamentu notarialnego lub informacje o protokole przyjęcia testamentu własnoręcznego,
  • imiona, nazwisko oraz siedziba kancelarii notariusza,
  • jeżeli testament notarialny lub protokół sporządził zastępca notariusza, także jego imiona i nazwisko,
  • PESEL testatora, jeśli spadkodawca podlega ewidencji ludności w Polsce. W pozostałych przypadkach podobny numer ewidencyjny.

Ważne! W rejestrze uwzględnia się tylko fakt sporządzenia aktu ostatniej woli. Ewidencja nie zawiera treści testamentów. Ta jest ujawniana po śmierci testatora na wniosek zainteresowanego.

Jak uzyskać informacje z Notarialnego Rejestru Testamentów?

Uzyskanie informacji o zarejestrowaniu bądź braku zarejestrowania testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów jest możliwe po śmierci spadkodawcy i przedstawieniu aktu zgonu testatora lub dokumentu równoważnego u dowolnego notariusza. Wniosek o udzielenie informacji z NORT powinien być sporządzony na piśmie i zawierać dane wystarczające do identyfikacji spadkodawcy. Jeżeli okaże się, że zawarte we wniosku dane mogą dotyczyć więcej niż jednej osoby, notariusz powinien zażądać uzupełnienia danych w ten sposób, by odpowiedź była jednoznaczna.

Czy senior może wykreślić wpis z NORT?

Informacje wprowadzone do NORT pozostają niejawne do śmierci spadkodawcy. W odpowiedzi na wniosek seniora złożony u notariusza w każdej chwili możliwe jest wykreślenie wpisu z Notarialnego Rejestru Testamentów. Nie ma też przeciwwskazań, by do rejestru testamentów wprowadzono więcej niż jeden testament tego samego spadkodawcy.

Ile kosztuje sprawdzenie wpisu w NORT?

Koszt sprawdzenia, czy zmarły pozostawił testament, to przeważnie ok. 100-150 zł. Maksymalna stawka za sporządzenie tego typu protokołu wynosi 200 zł netto.

Zostaw komentarz