Odpowiedzialność biura podróży – dowiedz się, jaki jest jej zakres

odpowiedzialność biura podróży

Mimo rozwoju Internetu seniorzy nadal chętnie korzystają z ofert biur podróży. Często nie zdają sobie jednak sprawy, jakie aspekty prawne się z tym wiążą. A to, niestety, może sporo kosztować.

Czym jest odpowiedzialność biura podróży?

Podstawą odpowiedzialności organizatora turystyki są zapisy ustawy o usługach turystycznych. Zgodnie z jej art. 11a za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych odpowiada dostawca usługi. W praktyce zwykle jest to biuro podróży.

Kiedy biuro podróży nie odpowiada za wyjazd?

Istnieją przypadki, gdy organizator turystyki nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Dotyczy to sytuacji spowodowanych:

  • działaniem lub zaniechaniem klienta – np. niedopełnieniem przez niego formalności paszportowych;
  • działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć – np. zamachem bombowym na lotnisku;
  • siłą wyższą – powodzią, trzęsieniem ziemi itp.

Powyższe okoliczności muszą każdorazowo zostać udowodnione przez biuro podróży. Wyłączenie odpowiedzialności nie zwalnia przedsiębiorcy turystycznego z obowiązku udzielenia pomocy podróżnikowi przebywającemu na wycieczce. Senior może odrzucić zaproponowane świadczenia zastępcze w powiązanych usługach turystycznych.

Kiedy biuro podróży może ograniczyć swoją odpowiedzialność?

Zgodnie z prawem biuro podróży ma możliwość ograniczenia swojej odpowiedzialności, jednak:

  • nie może ono dotyczyć szkody spowodowanej umyślnie (bądź w wyniku niedbalstwa), w tym szkody na osobie;
  • nie może być mniejsze niż trzykrotność całkowitej ceny imprezy turystycznej.

W jaki sposób biuro podróży może ograniczyć bądź wyłączyć swoją odpowiedzialność?

Biuro podróży ogranicza bądź wyłącza swoją odpowiedzialność poprzez odpowiedni zapis w umowie. Niekiedy dochodzi do nadużyć ze strony touroperatorów. Przyjmują one charakter niedozwolonych rozszerzeń wyłączających odpowiedzialność. Te z racji niedostosowania do przepisów automatycznie stają się nieważne. Jeśli niedozwolone punkty zauważmy przed podpisaniem umowy, a przedsiębiorca nie będzie chciał ich zmienić, zaleca się skorzystanie z innych dostawców usług turystycznych.

Do kogo można się zwrócić z problemami odnośnie do biur podróży?

Klienci biur podróży (tak jak każdy konsument) bezpłatną pomoc w dochodzeniu swoich praw oraz wszelkie niezbędne informacje prawne może uzyskać u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji takich jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Poza złożeniem reklamacji do biura podróży klient ma prawo do skorzystania ze skargi do UOKiK albo Ministerstwa Sportu i Turystyki, które sprawuje nadzór nad biurami podróży.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *