Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – jak ją wyrobić, co gwarantuje? Poznaj zasady

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego dla seniora

Nieodłącznym elementem udanych wczasów jest komfort psychiczny. Taki seniorowi może zapewnić EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Czym jest i co obejmuje?

Czym jest EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza prawo do leczenia w państwowych ośrodkach. Dokument upoważnia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jak wygląda EKUZ?

Karta jest plastikowa. Przypomina dowód osobisty bądź elektroniczny instrument płatniczy. Nie zawiera zdjęcia.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Gdzie możesz użyć EKUZ?

Z dokumentu może skorzystać turysta przebywający na terenie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTY), w krajach innych niż Polska (ale zrzeszonych w UE) bądź Wielkiej Brytanii.

Karta swoją ważność zachowuje też na terytoriach zamorskich:
 • francuskich: Gwadelupa, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska, Martynika,
 • hiszpańskich: Majorce / Wyspach Kanaryjskich,
 • portugalskich: na Maderze i Azorach.

Co zapewnia EKUZ?

Na ubezpieczeniu możesz zyskać, gdyż od strony ochrony finansowej EKUZ pobyt za granicą zabezpiecza jedynie w podstawowym zakresie. Dokument uprawnia ubezpieczonego seniora do korzystania z niezbędnych świadczeń leczniczych finansowanych ze środków publicznych. Na zasadach, na jakich korzystają z nich obywatele danego kraju. Niekiedy coś, co w Polsce w ramach leczenia jest bezpłatne, za granicą może wiązać się z koniecznością pokrycia kosztów przez pacjenta. Niezbędne świadczenie lecznicze należy rozumieć jako to, które pozwoli pacjentowi bez przeszkód kontynuować wyjazd. Podstawowa opieka medyczna w ramach EKUZ obejmuje też leki uwzględnione na liście danego funduszu zdrowia, opiekę dentystyczną i protetyczną oraz środki zaopatrzenia ortopedycznego.

Czego nie pokryje EKUZ?

W ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego nie można pokryć kosztów:

 • planowanych zabiegów,
 • pomocy medycznej w każdej placówce – EKUZ działa tylko w ośrodkach mających umowę z lokalnym (krajowym) ubezpieczycielem – odpowiednikiem NFZ-u,
 • zabiegów, które nie są konieczne w danej chwili (EKUZ obejmuje tylko zakres świadczeń zdrowotnych przekładających się na umożliwienie ubezpieczonemu kontynuowania pobytu za granicą),
 • transportu medycznego do kraju – wyjątkiem jest sytuacja, gdy koszty zagranicznego leczenia poszkodowanego będą wyższe niż koszty sprowadzenia obywatela do Polski. Wówczas transport medyczny odbywa się najtańszym środkiem transportu, na jaki pozwala stan poszkodowanego – na wniosek dyrektora wojewódzkiego oddziału NFZ bądź prezesa Funduszu.
 • usług ratowniczych,
 • OC,
 • rekompensaty z powodu zgubionego bagażu lub opóźnionego lotu,
 • transportu zwłok.

Czy senior może wyrobić EKUZ?

W Polsce o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą ubiegać się:

 • dzieci i młodzież do 18. roku życia,
 • osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, który nie ukończył 18. roku życia,
 • osoby prowadzące rolniczą i pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • osoby pobierające zasiłek bądź świadczenie przedemerytalne,
 • emeryci i renciści.

Wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bezpłatne.

Czy karta EKUZ jest obowiązkowa?

Nie. Wyjazd za granicę jest możliwy bez tego dokumentu. Niestety wówczas nie zostaniemy objęci korzyściami przewidzianymi w świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jak złożyć wniosek o EKUZ?

Wniosek o nadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dostępny w Internecie oraz placówkach NFZ-u. Senior może złożyć go osobiście do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, drogą pocztową, drogą mailową (wyłącznie w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ) bądź za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP. Do złożenia wniosku o kartę możemy wykorzystać też internetowe konto pacjenta.

Co jest potrzebne do wniosku o EKUZ?

Rodzaj dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o EKUZ, zależy od sytuacji prawnej osoby ubiegającej się o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

 • uczniowie i studenci muszą dołączyć skan legitymacji szkolnej lub studenckiej,
 • osoby wyjeżdżające w związku z wykonywaniem pracy skan uzupełnionego dokumentu A1. Dokument można pobrać ze strony internetowej ZUS-u,
 • osoby bezrobotne – skan wypełnionego dokumentu U2. Zaświadczenie należy pobrać z urzędu pracy.

Czy EKUZ można otrzymać od ręki?

W niektórych oddziałach tak, jeśli wniosek o jej wydanie senior złoży osobiście (bądź poprzez osobę upoważnioną) w placówce Narodowego Funduszu Zdrowia. W pozostałych przypadkach NFZ wniosek o wydanie EKUZ powinien rozpatrzeć w terminie od 3 do 5 dni roboczych, poczynając od dnia jego wpływu. Termin może się wydłużyć w okresie wakacyjnym. Ma to związek ze zwiększoną liczbą składanych wniosków. Wówczas na wyrobienie dokumentu musimy poczekać nawet 10 dni roboczych. W przypadku złożenia wniosku korespondencyjnie w zależności od wybranej opcji gotowa Karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego będzie pozostawiona do odbioru w oddziale NFZ-u lub dostarczona pocztą pod wskazany adres.

Ważne! Na Twoje życzenie EKUZ może być oznakowana naklejką z tekstem w alfabecie Braille’a, co ułatwi korzystanie z niej osobom niedowidzącym bądź niewidomym.

Jak długo ważna jest EKUZ seniora?

Okres ważności EKUZ zależy od tego, do której grupy osób zalicza się wnioskodawca. W przypadku seniorów Karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) traci ważność po:

 • 5 latach – jeśli chodzi o emerytów, którzy nie ukończyli 60 lat (w przypadku kobiet) i 65 (w przypadku mężczyzn),
 • 20 latach – w przypadku emerytów, którzy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny.

EKUZ a prywatne ubezpieczenie turystyczne

EKUZ to rozwiązanie przydatne, ale niedoskonałe – m.in. z uwagi na fakt, że refunduje tylko podstawowy zakres usług medycznych. By wyjazd w pełni zabezpieczyć finansowo, zdecyduj się na ubezpieczenie turystyczne, którego zakres obejmie aspekty nieuwzględnione przez EKUZ. W ustaleniu szczegółów dotyczących karty (EKUZ) pomoże ci Telefoniczna Informacja Pacjenta. Wystarczy zadzwonić pod bezpłatny numer: 800 190 590.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *