Umowa pożyczki – pamiętaj o tym, zanim podpiszesz

Umowa pożyczki dla seniora

Pożyczenie pieniędzy bądź rzeczy to czynność uregulowana prawnie. Dokumentem potwierdzającym jej wykonanie jest umowa pożyczki. Co musi zawierać? Czy jest odpłatna? Kto może zmienić jej treść?

Czym jest umowa pożyczki?

Umowa pożyczki to dokument, na mocy którego dający pożyczkę (pożyczkodawca), zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę (pożyczkobiorcy) przedmiot pożyczki. I w zamian za to pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku oraz tej samej jakości.

Jakie są strony umowy pożyczki?

Stronami umowy pożyczki są pożyczkodawca oraz pożyczkobiorca. Mogą być to zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy. W zależności od charakteru pożyczki oraz stron umowy stosuje się odmienne przepisy szczególne: inne w przypadku pożyczki bankowej, a inne, gdy pożyczki na rzecz konsumenta (seniora) udziela osoba prywatna.

Co może być przedmiotem pożyczki?

Przedmiot umowy pożyczki to:

 • pieniądze w postaci gotówkowej i bezgotówkowej (przekaz pieniężny),
 • rzeczy oznaczone co do gatunku.

Rzeczy oznaczone co do gatunku są zastępowalne, ale muszą mieścić się w obrębie tej samej kategorii.

Co musi zawierać umowa pożyczki?

Senior powinien wiedzieć, że prawidłowo sporządzona umowa pożyczki musi zawierać:

 • miejsce zawarcia umowy pożyczki i datę,
 • określenie stron objętych umową (pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy),
 • wskazanie przedmiotu umowy,
 • warunki zwrotu pożyczki,
 • oświadczenie o stanie majątkowym pożyczkobiorcy,
 • warunki wypowiedzenia umowy,
 • określenie ewentualnego zabezpieczenia spłaty,
 • podpisy stron stwierdzające fakt zawarcia umowy pożyczki.

Umowa pożyczki może mieć charakter ustny i pisemny. Przyjmuje się, że pożyczka powyżej 1000 złotych wymaga zachowania formy dokumentowej. Przykładowy wzór umowy pożyczki jest dostępny u pożyczkodawcy oraz w Internecie.

Na jaki czas senior może zawrzeć umowę pożyczki?

Przepisy nie określają maksymalnego okresu obowiązywania umowy pożyczki. Strony we własnym zakresie ustalają, czy będzie to pożyczka krótko- czy długoterminowa.

Czy umowa pożyczki jest odpłatna?

Jeżeli w umowie nie zostanie określone, że za korzystanie z przedmiotu pożyczki należy się wynagrodzenie (np. odsetki od pieniędzy przekazanych na podstawie umowy pożyczki), to umowa będzie miała charakter nieodpłatny.

Kiedy senior może dochodzić roszczeń z tytułu umowy pożyczki?

Gdy pożyczkodawca nie wydaje przedmiotu umowy, roszczenie seniora biorącego pożyczkę przedawnia się wraz z upływem sześciu miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany. Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.

Czy można zmienić umowę pożyczki?

Zmiany w umowie pożyczki polegające na wprowadzeniu nowych zapisów bądź skorygowaniu treści można wprowadzić za sprawą aneksu sporządzonego w formie takiej samej jak umowa. Mogą zrobić to strony umowy. W aneksie należy zawrzeć:

 • numer umowy, której dotyczy sprawa,
 • datę i miejsce zawarcia aneksu,
 • strony umowy,
 • datę, od której zmiany wejdą w życie,
 • podpis każdej ze stron.

Czy umowa pożyczki jest opodatkowana?

Tak. Podatek od zawarcia umowy pożyczki ma charakter podatku od czynności cywilnoprawnych, który senior (poza pewnymi wyjątkami) musi zapłacić po zawarciu umowy pożyczki. Wynosi on 0,5 proc. pożyczonej kwoty.

Czy umowa pożyczki może się przedawnić?

Pożyczka może się przedawnić po 3 latach, jeśli senior zaciągnął ją w instytucji prowadzącej tego typu działalność gospodarczą. Przedawnienie roszczeń z tytułu pożyczki prywatnej następuje po 6 latach.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *