Komu przysługuje renta rodzinna?

czym jest renta rodzinna?

Jeżeli straciłeś bliską osobę, możesz być uprawniony do renty rodzinnej. W Polsce renta rodzinna jest świadczeniem, które ma na celu wsparcie finansowe dla członków rodziny osoby zmarłej, która spełniała określone kryteria.

Kto może otrzymać rentę rodzinną?

Aby być uprawnionym do renty, zmarły musiał spełniać jeden z poniższych warunków:

  • Miał ustalone prawo do emerytury lub spełniał warunki do jej uzyskania,
  • Miał ustalone prawo do emerytury pomostowej,
  • Miał ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, lub spełniał warunki do jej uzyskania,
  • Pobierał zasiłek przedemerytalny,
  • Pobierał świadczenie przedemerytalne,
  • Pobierał nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Założenie przy ocenie prawa do renty jest takie, że zmarła osoba była całkowicie niezdolna do pracy. Wśród osób uprawnionych do renty rodzinnej znajdują się dzieci (własne, przysposobione, drugiego małżonka), wnuki, rodzeństwo, małżonkowie, rozwiedzeni i separujący się małżonkowie oraz rodzice, pod pewnymi warunkami.

renta rodzinna

Jak ustalana jest wysokość renty rodzinnej?

Jest to kluczowa informacja, gdyż zależy od liczby osób uprawnionych:

  • 85 proc. świadczenia zmarłego – jeżeli uprawniona jest jedna osoba.
  • 90 proc. świadczenia zmarłego – jeżeli uprawnione są dwie osoby.
  • 95 proc. świadczenia zmarłego – jeżeli uprawnione są trzy osoby lub więcej.

Wszystkie uprawnienia zmarłego są brane pod uwagę podczas ustalania renty. Ustalamy rentę rodzinną po świadczeniu w najkorzystniejszej wysokości. W przypadku wielu uprawnionych, renta jest dzielona równo.

Jaka jest najniższa renta rodzinna?

Renta rodzinna nie może być niższa niż kwota najniższej renty rodzinnej. Jeżeli obliczona renta jest niższa niż najniższe świadczenie, cała kwota dla wszystkich uprawnionych zostaje zwiększona do najniższej renty. Dodatkowo, warto wiedzieć, że renta jest waloryzowana każdego roku. Istnieje też możliwość uzyskania dodatku dla sieroty zupełnej, jeśli pobierasz rentę rodzinną, a obaj Twoi rodzice nie żyją.

Jak i od kiedy wypłacana jest renta rodzinna?

Rentę rodzinną otrzymasz od dnia powstania prawa do niej, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek. Ważne jest, aby złożyć wniosek w odpowiednim czasie, aby móc liczyć na wypłatę od dnia śmierci osoby uprawniającej. Rentę można otrzymać za pośrednictwem poczty, na rachunek bankowy lub w specjalnych przypadkach za granicą.

czym jest renta rodzinna?

Kiedy renta rodzinna może ulec zmianie?

Twoje prawo do renty może zostać zawieszone lub zmniejszone, jeśli osiągasz pewien przychód. Jeśli Twój przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, zawiesimy Ci prawo do renty. Jeżeli przychód przekracza 70 proc., ale nie osiąga 130 proc., renta zostaje obniżona o pewną kwotę. Istnieje też możliwość rezygnacji z renty rodzinnej na Twój wniosek, co wpłynie na ustalanie wysokości renty dla pozostałych uprawnionych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *