Jak można zweryfikować firmę pożyczkową? Oto kilka sposobów

Jak senior może zweryfikować firmę pożyczkową?

Zanim senior zdecyduje się na pożyczenie pieniędzy, powinien odpowiednio wcześniej zweryfikować podmiot, który będzie jego pożyczkodawcą. Jak można to zrobić?

Czym jest firma pożyczkowa?

Działalność firm pożyczkowych – udzielających m.in. chwilówek dla seniora – regulują przepisy „Kodeksu cywilnego”, ustawy o kredycie konsumenckim oraz tzw. ustawy antylichwiarskiej (nowelizacji „Ustawy z 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym” i „Ustawy z 2011 roku o kredycie konsumenckim”). Instytucje pożyczkowe zgodnie z nazwą zajmują się udzielaniem pożyczek. Udostępniając pożyczkobiorcom daną kwotę na konkretny czas na warunkach zaakceptowanych przez obie strony umowy pożyczki. Mimo że często jest z nim mylona, firma pożyczkowa to nie parabank.

Czy instytucja pożyczkowa jest kredytodawcą?

W nowelizacji „Ustawy z 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim” instytucję pożyczkową zdefiniowano jako kredytodawcę. Celem ustawy było wyeliminowanie nieuczciwych praktyk stosowanych przez niektóre firmy pożyczkowe. To miało przełożyć się na zwiększenie ochrony interesów konsumentów. Wymieniony dokument oraz ustawa o prawie bankowym kredytodawcę określają jako przedsiębiorcę. Ten w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia kredytu konsumentowi.

Jakie wymogi trzeba spełnić, by stać się firmą pożyczkową?

Wymogi, które trzeba spełnić, aby stać się instytucją pożyczkową, określono w artykule 59a ustawy o kredycie konsumenckim. Wiarygodne firmy pożyczkowe muszą prowadzić działalność tylko w formie spółki akcyjnej bądź z ograniczoną odpowiedzialnością. W ich przypadku kapitał zakładowy musi wynieść minimum 200 000 złotych i może być pokryty wyłącznie wkładem pieniężnym (nie może pochodzić ze środków z emisji obligacji, pożyczki, kredytu albo innych źródeł, tym bardziej nieudokumentowanych). Przed nowelizacją wspomnianego aktu prawnego przedsiębiorca mógł działać legalnie jako firma pożyczkowa tylko po zarejestrowaniu działalności gospodarczej, której kapitał zakładowy wynosił minimum 5000 zł.

Tylko osoba, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu itp. może pełnić funkcję członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej bądź być prokurentem instytucji pożyczkowej.

Instytucja pożyczkowa może rozpocząć działalność dopiero po uzyskaniu wpisu do Rejestru Instytucji Pożyczkowych, który prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego. W zweryfikowaniu uczciwości przedsiębiorcy może pomóc seniorom także m.in. Związek Firm Pożyczkowych.

Czy firmę pożyczkową można zweryfikować w bazie KNF?

To, czy dana firma pożyczkowa działa legalnie, senior może sprawdzić w bazie Komisji Nadzoru Finansowego. Wystarczy wejść na stronę internetową KNF-u, kliknąć w zakładkę „Podmioty” i wybrać rejestr instytucji pożyczkowych (rejestr firm pożyczkowych). Do rejestru, oprócz instytucji pożyczkowych, wpisani są też legalnie działający pośrednicy kredytowi firm chcący podjąć wykonywanie działalności pośrednictwa w zakresie kredytów konsumenckich.

Czy firmę pożyczkową można sprawdzić w KRS?

Tak. Każda legalnie działająca firma pożyczkowa musi mieć nadany numer w bazie danych Krajowego Rejestru Sądowego. KRS dane o zarejestrowanych podmiotach udostępnia w wyszukiwarce internetowej. Jeżeli firma pożyczkowa nie figuruje w rejestrze, to sygnał, że lepiej nie wnioskować u niej o przyznanie pożyczki.

Czy firmę pożyczkową można sprawdzić w CEIDG?

W weryfikowaniu przez seniora wiarygodności firm pożyczkowych pomocny może okazać się także zwykły rejestr przedsiębiorców mających status osoby fizycznej, a firmy prowadzących w Polsce. Tym rejestrem jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Rejestr jest dostępny elektronicznie. Możemy do niego zajrzeć i tym samym pozyskać więcej danych na temat danej firmy.

Czym są listy ostrzeżeń?

Komisja Nadzoru Finansowego oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzą tzw. listy ostrzeżeń. Mają one na celu zawiadomienie konsumentów o podejrzanym lub faktycznym stosowaniem nieuczciwych praktyk przez konkretne firmy. Listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego znajdziemy na stronie www.knf.gov.pl po kliknięciu w sekcję „Dla konsumenta” i przejściu do „Listy ostrzeżeń publicznych KNF”. Wówczas seniorowi wyświetli się podstawa prawna publikowania takiego zestawienia, a później szereg podmiotów, na usługi których trzeba szczególnie uważać bądź dla własnego bezpieczeństwa w ogóle z nich nie korzystać.

Wyszukiwarka ostrzeżeń zawiera m.in.: nazwę podmiotu, którego dotyczy zawiadomienie, numer identyfikujący – KRS, NIP lub REGON – i wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego.Zakres wyszukiwania możemy dowolnie zawęzić, stosując w tym celu filtry. Wyszukiwać dane można także według nazwy podmiotu lub rodzaju zawiadomienia.

Lista ostrzeżeń znajduje się również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem www.uokik.gov.pl. Należy wejść w sekcję „Konsumenci”, a następnie kliknąć w zakładkę „Ostrzeżenia konsumenckie” znajdującą się niemal w lewym dolnym rogu. W ostrzeżeniach konsumenckich UOKiK podaje podstawę prawną publikowania listy i wskazuje na podejrzane zachowanie przedsiębiorcy oraz jego możliwe skutki dla szerszej grupy klientów. Ostrzeżenia pojawiają się na bieżąco, jednak w odróżnieniu od rejestru na stronie KNF-u na stronie UOKiK nie ma dość przejrzystej wyszukiwarki konkretnych podmiotów.

Kto nadzoruje instytucje pożyczkowe?

Pozabankowe instytucje finansowe mają o wiele większą swobodę w działaniu niż tradycyjne banki. Wynika to m.in. z faktu, że nie są kontrolowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Nie oznacza to jednak, iż żadna instytucja nie pełni wobec dostawców pożyczek pozabankowych funkcji audytowej. Praktyki pozabankowych instytucji finansowych badają m.in.: Rzecznik Finansowy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta czy Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Pamiętajmy, że zachowując wszelkie procedury prawne mamy możliwość odstąpienia od umowy pożyczki zawartej z firmą pożyczkową. O nieuczciwej działalności podmiotu należy poinformować policję bądź prokuraturę.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *