Odstąpienie od umowy pożyczki – jak możesz to zrobić? Prosty sposób

Jak senior może odstąpić od umowy pożyczki?

Pożyczka to stosunkowo niewielkie wsparcie finansowe podlegające zwrotowi. Zanim ją zaciągniemy, konieczne jest zawarcie umowy. Co musi zawierać umowa pożyczki i kiedy można od niej odstąpić, nie ponosząc kosztów?

Czym jest umowa pożyczki?

Zgodnie z artykułem 720. „Kodeksu cywilnego”: „Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą liczbę rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Jak może zostać zawarta umowa pożyczki?

Umowę o chwilówkę dla seniora można zawrzeć w formie pisemnej bądź ustnej. Tę drugą opcję stosuje się, jeżeli wartość pożyczki nie przekracza 1000 złotych; czasami dopuszcza się wyjątki. Jeżeli umowa pożyczki o większej wartości nie zostanie zawarta pisemnie, nie wykluczy to ważności dokumentu. Zobowiązanie pożyczkowe powstaje w chwili podpisania umowy i liczy się od dnia zawarcia umowy / dnia wypłaty kredytu hipotecznego.

Kiedy senior może odstąpić od umowy pożyczki?

Odstąpienie od umowy pożyczki jest zagwarantowane w „Ustawie z 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim”. Kredyty konsumenckie traktowane są także jako pożyczki pozabankowe zaciągane w firmach pożyczkowych. Akt prawny gwarantuje pożyczkobiorcom m.in. prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez konieczności podawania przyczyny. Pożyczkodawca nie może sprzeciwić się takiemu odstąpieniu. Wspomniany okres obowiązuje niezależnie od tego, czy pożyczka została zaciągnięta stacjonarnie czy online.

Czy odstąpienie od umowy pożyczki wiąże się z kosztami?

Pożyczkodawcy w związku z odstąpieniem klienta od umowy pożyczkowej nie mogą nakładać kosztów na pożyczkobiorcę. Pożyczkobiorca jest zobowiązany, aby w ciągu 30 dni od złożenia wniosku o odstąpienie od umowy pożyczki zwrócił wypłaconą mu kwotę. Wraz z nią musi spłacić także odsetki za okres, w jakim pieniądze przebywały w jego posiadaniu.

Kiedy odstąpienie od umowy pożyczki nie będzie ważne?

Jeśli senior złoży wniosek o odstąpienie od umowy pożyczki, ale całości zobowiązania (pożyczonej kwoty wraz z naliczonymi odsetkami), nie spłaci we wskazanym wcześniej terminie 30 dni, odstąpienie nie będzie wiążące. Zobowiązanie będzie trzeba spłacić w standardowym trybie. Dlatego też przed zawnioskowaniem o odstąpienie od umowy należy upewnić się, czy na pewno mamy wystarczające środki, aby w ciągu miesiąca pokryć całą kwotę do zapłaty.

Co powinien zawierać wniosek o odstąpienie od umowy pożyczki?

Wniosek seniora musi zawierać pola na uzupełnienie danych osobowych pożyczkobiorcy, a także danych dotyczących pożyczki (numeru umowy kredytowej / umowie pożyczki i datę jej zawarcia). Zazwyczaj znajduje się na nim także miejsce na wpisanie numeru rachunku bankowego, na który zostaną zwrócone środki (tutaj należy wpisać numer rachunku bankowego pożyczkodawcy wskazany w umowie kredytowej). Gotowy wzór odstąpienia powinien zostać przekazany pożyczkobiorcy przez pożyczkodawcę.

Na co powinien uważać senior, odstępując od umowy pożyczki?

Przy odstąpieniu od umowy pożyczki najważniejsze jest zachowanie 14-dniowego terminu. Jeśli się do niego nie zastosujemy, pożyczkodawca będzie mógł obciążyć nas kosztami. Równie ważne co zachowanie terminu na złożenie odstąpienia, jest uregulowanie płatności między pożyczkobiorcą a podmiotem udzielającym pożyczki. Trzeba tego dokonać w ciągu 30 dni, liczonych od dnia złożenia oświadczenia. Lepiej nie spóźniać się ze spłatą. Jeden pożyczkodawca może zaczekać parę dni w drodze porozumienia, a inny od razu zażądać od nas spłaty łącznie z kosztami. Po całkowitej spłacie pożyczki lepiej nie pozostawiać tego bez odzewu. Warto zadzwonić do firmy pożyczkowej lub udać się tam osobiście. Z chwilą złożenia stosownego wniosku poprosić o dokument potwierdzający całkowitą spłatę zobowiązania.

Czym odstąpienie od umowy pożyczki różni się od wypowiedzenia umowy?

Wypowiedzenie umowy pożyczki przysługuje pożyczkodawcy. Może nastąpić na drodze porozumienia stron, co oznacza, że firma i pożyczkobiorca wspólnie ustalają termin zwrotu całej pożyczonej sumy. Może też nastąpić to, na podstawie zapisów zawartych w umowie pożyczkowej lub zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie cywilnym. Jeśli pożyczkobiorca nie wywiązywał się ze spłaty zobowiązania, pożyczkodawca może wypowiedzieć mu umowę zawartą na czas określony, z zachowaniem 30-dniowego okresu.

Różnica między wypowiedzeniem a możliwością odstąpienia od umowy pożyczki odnosi się do strony realizującej czynność. Jeśli to pożyczkobiorca chce zrezygnować ze zobowiązania, musi złożyć odstąpienie od umowy pożyczki, jeśli pożyczkodawca chce pozbyć się niewygodnej dla niego pożyczki, to może wypowiedzieć taką umowę. Decyzję musi odpowiednio udokumentować, załączając do niej dowód niewywiązywania się przez pożyczkobiorcę z warunków związanych z zawarciem umowy.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *