Ponowne przeliczenie emerytury – kiedy można z niego skorzystać?

ponowne przeliczenie emerytury

Ponowne przeliczenie emerytury to szansa na zwiększenie comiesięcznego świadczenia. Jednak nie każdy „stypendysta ZUS-u” ma możliwość skorzystania z tego rozwiązania. Kto ma do tego prawo i ile można zyskać?

Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość powszechnej emerytury zależy nie tylko od zwaloryzowanego kapitału początkowego (jeśli senior był objęty ubezpieczeniem społecznym przed 1 stycznia 1999 roku).

Jej zakres dodatkowo uzależnia się od:

 • zwaloryzowanych składek emerytalnych zapisanych na koncie w ZUS po 1998 roku (do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymasz pierwszą wypłatę emerytury),
 • w przypadku członków otwartego funduszu emerytalnego zwaloryzowanych środków zapisanych na subkoncie ZUS (również przeniesionych z OFE).

W przypadku, gdy senior wnioskodawca nie był objęty ubezpieczeniami rentowymi i emerytalnym po 1998 roku, ale przed 1999 rokiem był objęty ubezpieczeniem społecznym, za podstawę ustalenia wysokości emerytury posłuży wyłącznie kapitał początkowy.

Wysokość comiesięcznej emerytury jest ustalana poprzez podział sumy zgromadzonych składek (podstawy obliczenia emerytury) przez średnie dalsze trwanie życia. Wskaźnik ten, wyrażony w miesiącach, pochodzi z tzw. tablic życia udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny do 31 marca każdego roku.

Z najnowszych danych GUS-u wynika, że długość życia Polaków zmalała. Mimo że nie jest to optymistyczna wiadomość, oznacza ona możliwość uzyskania wyższego świadczenia – o 3,7 proc. dla osoby w wieku 60 lat i 4,1 proc. dla 65-latka.

Kto może skorzystać z ponownego przeliczenia emerytury?

Kwestię, którą jest ponowne obliczenie emerytury, reguluje Ustawa z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Z tego rozwiązania możesz skorzystać, jeśli jesteś emerytem, który pracował mimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego (i odprowadzał składki). Czyli miał dłuższy staż pracy. Z przywileju mogą skorzystać również seniorzy, które dysponują dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie przed 1999 rokiem. A nie złożyli ich do tej pory w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto o ponowne przeliczenie świadczenia mogą wnioskować:

 • osoby, które pobierały wcześniejszą emeryturę, jednak z racji wieku przeszły już na emeryturę powszechną,
 • kobiety, które przed 1999 rokiem korzystały z urlopu bezpłatnego bądź wychowawczego w celu opieki nad dzieckiem. Do kapitału początkowego możemy zaliczyć maksymalnie 6 lat opieki nad dziećmi. Te lata są uznawane za okresy składkowe w wymiarze 1,3% podstawy emerytury),
 • wdowy pobierające rentę rodzinną, potocznie nazywaną emeryturą po mężu. W przypadku, gdy przekażemy Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych dokumenty potwierdzające odprowadzanie do tej pory nieuwzględnionych składek emerytalnych za męża),
 • osoby, które przed 1 stycznia 1999 były studentami uczelni wyższych. W ich przypadku lata spędzone na takiej nauce można zaliczyć do okresu składkowego – przy czym nie może być to więcej niż 1/3 wszystkich uwzględnionych lat przepracowanych, za które odprowadzano składki emerytalne.

Kto nie może wnioskować o ponowne przeliczenie emerytury?

Ponowne przeliczenie świadczenia nie przysługuje:

 • osobom urodzonym przed 1 stycznia 1949 roku, obecnie niepracującym, które świadczenie emerytalne otrzymały na zasadach obowiązujących w tzw. starym systemie,
 • osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku, niepracującym, które prawo do świadczeń nabyły w nowym systemie emerytalnym (ich emerytura została przeliczona według tablic życia GUS).

Co musi zawierać wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Ponowne przeliczenie podstawy emerytury odbywa się jedynie na wniosek zainteresowanego seniora. Konieczne jest wypełnienie formularza ERPO dostępnego na stronie internetowej centrali ZUS-u w zakładce „Wzory formularzy” bądź w każdym oddziale instytucji. Wniosek o przeliczenie emerytury możesz wypełnić i wysłać elektronicznie, wysłać pocztą albo złożyć w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

By dokument został rozpatrzony, musi być wypełniony właściwie, czyli m.in. zawierać podstawowe dane wnioskodawcy:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • serię i numer dowodu osobistego.

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury powinniśmy także odpowiednio uzasadnić, wskazując np., że:

 • chcemy zastosować najkorzystniejszy wskaźnik średniego dalszego trwania życia bądź  doliczyć kolejne okresy składowe do kapitału emerytalnego.

Senior złożenie wniosku o ponowne przeliczenie emerytury może umotywować także:

 • przyjęciem do obliczeń zarobków z 10 lat (spośród ostatnich 20 lat składkowych) lub dowolnych 20 lat składkowych, o ile emeryt dysponuje dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie i odprowadzanie składek,
 • uwzględnieniem zagranicznego ubezpieczenia emerytalnego, o ile Polska zawarła z danym krajem umowę dwustronną o ubezpieczeniach społecznych.

Jak często można ubiegać się o ponowne przeliczenie emerytury?

Od 2022 roku obowiązują zasady, na mocy których ponowne przeliczenie emerytury może odbyć się jedynie raz w roku. Wniosek można składać w styczniu. Do tej pory złożyć wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia można było co kwartał.

Czy ponowne przeliczenie emerytury może obniżyć świadczenie seniora?

Wysokość emerytury może zmienić się, gdy poprzednia decyzja została wydana przez ZUS w wyniku błędu bądź nieuwzględnienia wszystkich okoliczności. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może obniżyć wysokości emerytury, nawet jeśli po jej ponownym przeliczeniu okaże się, że powinniśmy otrzymywać niższe świadczenie. W praktyce oznacza to, że senior będzie otrzymywał emeryturę w dotychczasowej kwocie. Dzięki takiemu zapisowi ponowne przeliczenie wysokości emerytury może mieć dla nas jedynie pozytywne skutki.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *