Podwójna emerytura – sprawdź, czy ci przysługuje

podwójna emerytura dla seniora

W Polsce przedstawicielom pewnych grup zawodowych przysługuje podwójna emerytura. By ubiegać się o to świadczenie, należy spełnić określone warunki i złożyć wniosek. Gdy zostanie on rozpatrzony pozytywnie, emeryt może liczyć na drugą „wypłatę” i to dożywotnio.

Komu w Polsce przysługuje emerytura?

Emerytura to świadczenie pieniężne przysługujące mieszkańcom Polski po osiągnięciu wieku emerytalnego. Obecnie wynosi on 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Osoba ubiegająca się o świadczenie musi wykazać, że opłaciła składki z tytułu ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Przynajmniej za 1 dzień (niezależnie od tego, czy składki odprowadzała jako pracownik, czy jako osoba prowadząca działalność gospodarczą). Emeryturę Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna Ci od miesiąca, w którym złożysz wniosek. Jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym ukończysz powszechny wiek emerytalny. Wysokość emerytury zależy od długości okresów składkowych i nieskładkowych i nie jest stała. Świadczenie zostało objęte coroczną waloryzacją. Wskaźnik waloryzacji jest zależny od aktualnej sytuacji gospodarczej kraju.

Czym jest podwójna emerytura?

Pewnej grupie osób, które zakończyły aktywność zawodową, przysługuje wyższa emerytura, a w zasadzie wypłata podwójnego świadczenia. Zasady przyznawania tzw. podwójnej emerytury określono w Ustawie z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Kto może ubiegać się o podwójną emeryturę?

Dwa świadczenia mogą otrzymać:

  • osoby, które pracowały w służbach mundurowych,
  • osoby, które pracowały w Polsce i za granicą,
  • rolnicy, którzy odprowadzali składki do ZUS-u i KRUS-u.

Podwójna emerytura dla pracowników służb mundurowych

Obecnie do pobierania dwóch „wypłat” są uprawnieni wyłącznie funkcjonariusze, którzy w służbach mundurowych pracowali nie wcześniej niż przed 2 stycznia 1999 roku. Z kolei po zakończeniu służby podjęli pracę w cywilu. W przypadku przyznania podwójnego świadczenia jedno z nich jest wypłacane przez ZER MSWiA, z kolei drugie przez ZUS. W Polsce system emerytalny nie pozwala bowiem na pobieranie dwóch świadczeń emerytalnych tylko z tej drugiej instytucji.

Podwójna emerytura dla osób, które pracowały w Polsce i za granicą

O podwójną emeryturę mogą starać się osoby ubezpieczone, które pracowały w ciągu swojego życia legalnie w Polsce, a także poza granicami kraju. Dwa świadczenia przysługują nam tylko wtedy, gdy spełnimy wszystkie warunki uprawniające nas do pobierania emerytury zarówno z ZUS-u oraz zagranicznej właściwej instytucji emerytalno-rentowej. Trzeba pamiętać, że wiek emerytalny może się różnić w zależności od państwa. By pobierać emeryturę z zagranicznej instytucji ds. emerytalnych, należy udokumentować co najmniej 60-miesięczny staż opłacania składek. Ponadto trzeba liczyć się z tym, że oba świadczenia mogą być opodatkowane.

Podwójna emerytura dla rolników

To rozwiązanie dotyczy osób ubezpieczonych, urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Musiały one w okresie swojej aktywności zawodowej podlegać zarówno ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jak i powszechnemu systemowi emerytalnemu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ważne jest, aby składki na emeryturę rolniczą były opłacane przez minimum 25 lat.

Gdzie złożyć wniosek o podwójną emeryturę?

Warunkiem otrzymania podwójnego świadczenia jest złożenie poprawnie wypełnionych wniosków.

W przypadku podwójnej emerytury dla służb mundurowych wniosek wystarczy złożyć w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jeśli chodzi o podwójną emeryturę (polską i zagraniczną), konieczne będzie złożenie wniosku w oddziale ZUS-u realizującym rozporządzenia unijne z danego kraju UE lub EFTY (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu). Pełen wykaz placówek ze wskazaniem kraju, który obsługują, znajduje się na stronie internetowej centrali ZUS-u.

Jeśli ubiegamy się o emeryturę zarówno z ZUS-u, jak i KRUS-u wniosek o przyznanie świadczenia musimy złożyć i w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, i w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jedna ocena “Podwójna emerytura – sprawdź, czy ci przysługuje”
Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *