Jak założyć Indywidualne Konto Emerytalne? Zalety i wady

indywidualne konto emerytalne

O emeryturze warto pomyśleć jak najwcześniej i oszczędzać tak, by w przyszłości nie musieć liczyć każdego grosza. Jednym z narzędzi do odkładania pieniędzy na jesień życia jest Indywidualne Konto Emerytalne; szerzej znane jako IKE.

Dla kogo jest IKE?

Indywidualne Konto Emerytalne jest skierowane do wszystkich osób, które chcą odpowiednio wcześniej budować kapitał emerytalny. Regularne oszczędzanie – najlepiej od początku pracy zawodowej – zwiększy szanse na spędzenie emerytury bez ciągłego zamartwiania się o stan portfela. To ważne, tym bardziej że obecnie minimalna emerytura jest ponad dwa razy mniejsza niż podstawowa pensja na umowie o pracę. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wskazuje, że osoby, które zaczęły pracować w 2016 roku, będą mogły liczyć na stopę zastąpienia w wysokości zaledwie 31,6 proc.

Z IKE mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat. Jednak do uzyskania pełnoletności prawo do wpłat zyskują tylko w tym roku, w którym osiągnęły dochód z tytułu umowy o pracę.

 • Suma uzbierana na Indywidualnym Koncie Emerytalnym nie jest opodatkowana podatkiem od zysków kapitałowych. Ale tylko wtedy, gdy ukończymy 60 albo 55 lat (jeśli przeszliśmy na wcześniejszą emeryturę).
 • Wielkość środków regularnie deponowanych na IKE nie może być dowolna. Od 2009 roku na Indywidualne Konto Emerytalne każdorocznie możemy przelać nie więcej niż 3-krotność prognozowanego na rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej; wcześniej było to o połowę mniej. W 2022 roku było to niecałe 18 tys. zł; w 2023 roku limit wpłat na IKE wynosi 20 805 zł,
 • zgodnie z nazwą konto jest przypisane do jednej osoby, co oznacza, że nie możemy współdzielić go nawet z małżonkiem lub dzieckiem.

Gdzie założyć IKE?

Indywidualne Konto Emerytalne można założyć w:

 • banku,
 • funduszu inwestycyjnym,
 • towarzystwie ubezpieczeniowym,
 • instytucjach maklerskich,
 • od 1 stycznia 2012 roku w dobrowolnym funduszu emerytalnym.

Warunkiem założenia konta jest podpisanie umowy z wybraną instytucją i – jeśli już mamy IKE – złożenie oświadczenia co do transferowej wypłaty zebranych środków. Jeżeli do tej pory nie rejestrowaliśmy konta, i tak będziemy musieli to potwierdzić. Osoby powyżej 55 roku życia muszą dodatkowo złożyć oświadczenie o niedokonaniu w przeszłości wypłaty z IKE.

Jakie informacje będą w umowie o IKE?

Umowa dotycząca Indywidualnego Konta Emerytalnego obowiązkowo zawiera:

 • oznaczenie IKE, które umożliwia jego bezbłędną identyfikację,
 • oznaczenie dyspozycji w sprawie środków zgromadzonych na IKE,
 • sposób postępowania instytucji finansowej, gdy suma wpłat oszczędzającego przewyższy roczny limit,
 • zakres, częstotliwość i formę informowania oszczędzającego o zgromadzonych środkach,
 • koszty i opłaty obciążające klienta w związku z prowadzeniem IKE, które nie zostały zawarte:
 • w statucie funduszu inwestycyjnego – w przypadku funduszu inwestycyjnego,
 • w statucie dobrowolnego funduszu emerytalnego – w przypadku dobrowolnego funduszu emerytalnego,
 • w regulaminie prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność maklerską,
 • w umowie rachunku bankowego – w przypadku banku,
 • w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz w regulaminach ubezpiecze­niowych funduszy kapitałowych – w przypadku zakładu ubezpieczeń,
 • termin dokonania wypłaty, wypłaty transferowej, częściowego zwrotu oraz zwrotu pełnego,
 • okres wypowiedzenia umowy,
 • warunki wypłaty w ratach – w przypadku ratalnego systemu płatności,
 • sposób postępowania z pożytkami z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE.

IKE i IKZE – wybrane podobieństwa i różnice

Cechą wspólną, jeśli chodzi o IKE i zasoby Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), jest:

 • możliwość zwolnienia z 19-proc. podatku Belki pobieranego od zysków kapitałowych,
 • możliwość posiadania tylko jednego konta danego typu,
 • dziedziczenie środków,
 • prowadzenie konta od 16 roku życia.

Podstawowe różnice to:

 • pieniądze z IKZE bez podatku Belki można wypłacić, gdy oszczędzający skończy nie 60, lecz 65 lat (wcześniejsza wypłata jest możliwa; środki zostaną obciążone 19-proc. daniną. W odwrotności do IKE w IKZE nie ma możliwości wycofania tylko części depozytu),
 • środki wpłacone w danym roku na IKZE możemy odliczyć od dochodu w rozliczeniu PIT,
 • roczny limit na IKZE to 1,2-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.
 • chcąc po przejściu na emeryturę wypłacić pieniądze z IKZE, trzeba zapłacić zryczałtowany podatek w wysokości 10 proc.
 • limity wpłat rocznych: w 2023 roku limit wpłat na IKE wynosi 20 805 zł, a na IKZE 8 322 zł. Samozatrudnieni mogą wpłacić na IKZE maksymalnie 12 483 zł w ciągu roku.

Uwaga! W przypadku IKE uprawnienie do zwolnienia z podatku od dochodów kapitałowych przysługuje tylko tym osobom, które dokonały wpłat na IKE w co najmniej 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonały ponad połowy wartości wpłat na IKE co najmniej 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty.

Dla osób urodzonych do 31 grudnia 1945 roku 5-letni okres skrócono do 3 lat, a w przypadku osób urodzonych między 1 stycznia 1946 roku a 31 grudnia 1948 – do 4. 

Można mieć jednocześnie rachunek IKE oraz IKZE, niekoniecznie w tej samej instytucji.

Mocne i słabe strony IKE

IKE podobnie jak inne produkty emerytalne ma i dobre, i złe strony.

Mocne strony

Do mocnych stron Indywidualnego Konta Emerytalnego zaliczamy;

 • możliwość zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych (to tzw. podatek Belki),
 • możliwość wycofania zgromadzonych środków w dowolnym momencie (wówczas będziemy musieli opłacić podatek od zysków kapitałowych),
 • możliwość wskazania spadkodawców, którzy po naszej śmierci odziedziczą depozyt,
 • możliwość wyboru sposobu oszczędzania – w ramach IKE można lokować środki (na rachunku lub lokacie bankowej, rachunku papierów wartościowych będących w publicznym obrocie, polisie na życie z funduszem kapitałowym, jednostkach wybranych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych),
 • możliwość przeniesienia środków do innej instytucji, jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z usług dotychczasowej (prawo transferowe przysługuje po upływie roku kalendarzowego w danym podmiocie), 
 • możliwość wpłacania składek z dowolną częstotliwością, co oznacza, że za brak wpłat czy wypłaty transferowej nie zostaniemy ukarani. Jedynym ograniczeniem jest wspominany limit wpłat rocznych.

Ważne! Częściowego zwrotu środków z IKE można dokonać tylko wtedy, jeśli pieniądze nie pochodzą z przeniesienia (np. w ramach pracowniczego planu emerytalnego).

Słabe strony

Słabą stroną IKE jest często niewielka, kilkuprocentowa prognozowana wysokość zysków wynikająca z oprocentowania, a także:

 • w przypadku IKE w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych mamy możliwość inwestowania w fundusze tylko jednego TFI,
 • uboższa oferta funduszy w zakładzie ubezpieczeń połączona z obowiązkiem regularnego odprowadzania składek,
 • największy potencjał zysków ulokowany w domach maklerskich, co nierozerwalnie wiąże się z zaawansowaną wiedzą dotyczącą rynków kapitałowych.

IKE a konsultacja z doradcą finansowym

Zanim wybierzesz IKE lub indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, skonsultuj się z doradcą finansowym. On przeanalizuje dostępne oferty i poleci tę najlepiej odpowiadającą Twoim potrzebom.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *